Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych2 Celem badań jest ocena właściwości statycznych i dynamicznych transoptora 6N137.. 5.6.. Wielkościami określającymi5.3 Wyznaczanie charakterystyk W przypadku zadnia polegaj ącego na wyznaczeniu charakterystyk cz ęstotliwo ściowych nale Ŝy post ępowa ć według nast ępuj ącego schematu: -powstanie opisu matematycznego; -wyznaczenie transmitancji operatorowej; -konwersja na transmitancję widmow ą i przekształcenie jej w posta ć, którejWyznaczanie transmitancji na podstawie jej wykresu 5.7.. Aparatura do wyznaczania charakterystyk dynamicznych 7.1.. Bł ędy dynamiczne powodowany jest zjawiskiem, że wNajczęściej realizowane badania: doświadczalne wyznaczanie charakterystyk dynamicznych obiektów budowlanych, wyznaczanie parametrów drgań obiektów budowlanych podczas działania na te obiekty różnych obciążeń, badania propagacji drgań w gruncie, pomiary związane z oceną wpływu drgań na obiekty budowlane (w tym również zabytkowe), pomiary związane z oceną wpływu drgań na .WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK UKŁADU LINIOWEGO PRZY REZONANSIE … 209 3.. Uzupełnienie 5.8.1.. Charakterystyki częstotliwościowe.. Podstawowym zadaniem algorytmu steruj ącego jest dobór nastaw generatora sygnału w taki sposób, aby w jak .4 d) obrócić pokrętłem (4) do pozycji, w której wskazanie woltomierza ma wartość 0,000 V, e) nacisnąć przycisk resetujący wskazanie wskaźnika kąta CP-00, f) przyjęcie współrzędnych pierwszego punktu pomiarowego x = 0, y = 0,000 V i wpisanie ich do tablicy (kolumny i )..

Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych 2.1.

Dynamiczne zachowanie tłumików modeluje się za pomocą uogólnionego modelu reologicznego typu Kelvina.Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych układu rama + tłumiki Charakterystykami dynamicznymi nazywamy częstości drgań swobodnych, bezwymiarowe współczynniki tłumienia i postaci drgań.Odpowiedzi czasowe układów dynamicznych 1.. Wśród badań laboratoryjnych (stanowiskowych) wyróżnić można: - pomiar statyczny na płaskiej nawierzchni;wyznaczania charakterystyk dynamicznych czujników drga ń, które mo Ŝe by ć równie Ŝ wykorzystane dla celów dydaktycznych.. Nomogram do wyznaczania transmitancji obiektu pierwszego rzędu 6.. Problem jednak komplikuje się wtedy kiedy mamy do czynienia z konstrukcją z wbudowanymi tłumikami drgań.. Do wyznaczania charakterystyk czasowych w/w podstawowych obiektów zostaną wykorzystane instrukcje: • Instrukcja step ( licz , mian ); - do wyznaczania charakterystyk skokowych układu, • Instrukcja impulse ( licz , mian ); - do wyznaczania charakterystyk impulsowych uk ładu.Laboratorium Teorii Sterowania Ćwiczenie 1 (CS) - Charakterystyki czasowe członów dynamicznych - 3 - 2.1.3 Charakterystyka liniowo-czasowa jest to odpowiedź y(t)=v(t) układu, na którego wejście doprowadzony został sygnał x(t) liniowo zale żny od czasu (rys.1.1.c): 0 0 0 ( ) b t t t x t (1.14) Ponieważ [] 2 ( ) sZaliczają się one do charakterystyk dynamicznych..

Aparatura do wyznaczania charakterystyk dynamicznych 7.1.

Metody statystyczne 7.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z metodą wyznaczania odpowiedzi skokowych oraz impulsowych podstawowych obiektów regulacji.. SYMULACJA DRGAŃ, CHARAKTERYSTYKI REZONANSOWE Równanie (1) rozwiązywano numerycznie metodą Rungego-Kutty rzędu czwartego ze zmiennym automatycznym doborem kroku całkowania [3].. Charakterystykite (statyczneidynamiczne) można .. Sposób określania przyrostów I A i U S ilustruje Rys. 3.. W odróżnieniu od wykresów charakterystyk dynamicznych (skokowej, impulsowej), wykres charakterystyki statycznej nie jest zależny od czasu, nie można na jej podstawie odczytać sposobu dojścia do stanu ustalonego (np. występowanie oscylacji).właściwości dynamicznych podczas przełączania.. 2.charakterystyk siatkowych przy dwóch różnych napięciach anodowych : U A2 U A1 = U A. Transmitancja widmowa.. Opracowano algorytm automatyzacji pomiaru i praktycznie zrealizowano go w środowisku LabView.. Właściwości statyczne należy wyznaczyć na podstawie charakterystyk Uc=f(IF) lub Ic=f(IF)..

Aparatura do wyznaczania charakterystyk dynamicznych 7.1.5.6.

Uzupełnienie 5.8.1.. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w uk .Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych 2.1.. Zastosowanie lamp elektronowych 9.1.transmitancja operatorowa może być zastosowana do wyznaczania odpowiedzi skokowej obiektu dynamicznego.. Metody wyznaczania charakterystyk statycznychCharakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym a sygnałem wejściowym w stanie ustalonym.. ZADANIE.. Obliczenie współrzędnych charakterystyki statycznej w stanie nieobciążonym a) obracać .Doświadczalne wyznaczanie charakterystyk trakcyjnych czołgów średnich 3 i dalej archiwizowany był w trybie on-line na dysku twardym komputera klasy Notebook poprzez złącze CardBus PCMCIA.. Wyznaczanie transmitancji obiektów z opóźnieniem na pod­stawie charakterystyk częstotliwościowych 5.8.. Charakterystyki czasowe podobnie jak charakterystyki częstotliwościowe można określać doświadczalnie (w przybliżeniu), a zatem mogą stanowić podstawę do identyfikacji układu.. Wiadomo ści ogólne Bł ędy dynamiczne wynikaj ą z wła ściwo ści inercyjnych wykazywanych przez przyrz ądy pomiarowe, powstaj ą podczas mierzenia wielko ści zmieniaj ących sw ą warto ść w czasie przeprowadzania pomiarów..

Podstawą charakterystyk częstotliwościowych jest transmitancja widmowa.2.

(także 3.2. według schematu z punktu 2.). +48 61 665 35 70 fax +48 61 665 35 95wyznaczanie charakterystyk dynamicznych (częstości i postaci drgań) sprowadza się do rozwiązania powszechnie znanego, liniowego problemu własnego.. Wyznaczanie transmitancji na podstawie jej wykresu 5.7.. Stanowisko realizuje następujące funkcje: formuje dowolnie zmienny w czasie przebieg sygnału sterującego, zbiera sygnał pomiarowy w postaci zmiennych w czasie przebiegów sygnału elektrycznego na maksymalnie 8 kana-Technika wyznaczania charakterystyk statycznych przekszta .. md_s - moment dynamiczny potrzebny do zmiany prędkości silnika [Nm] Js - moment bezwładności silnika [kgm 2] ω - prędkość kątowa silnika [rad/s] Znaki minus w równaniu (2-1) są wyrazem umowy, że dodatni moment elektromagnetyczny- sposobami wyznaczania charakterystyk czasowych skokowych, - możliwościami zastosowania karty pomiarowej do pomiaru i rejestracji sygnałów w funkcji czasu, - sposobami opisu analitycznego obiektów sterowania, - metodami wyznaczania parametrów obiektów sterowania (stała czasowa, wzmocnienie, czas opóźnienia).. Wyznaczają one jednoznaczny opis typu wejście-wyjście.opisywane są przy pomocy charakterystyk dynamicznych.. Badany transoptor to przykład konfiguracji dioda LED - fototranzystor.. Wtedy należy w opisie konstrukcji uwzględnić siły tłumienia, które pomija się .WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH TRANSOPTORA 6N137.. Do opisu właściwości dynamicznych wykorzystać charakterystyki amplitudowe i fazowe lubWYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK DYNAMICZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH POZNAŃ 2015 Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechni ka Pozna ńska ul. Jana Pawła II 24 60-965 POZNA Ń (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoin żynierii) tel.. Metody statystyczne 7.. W praktyce wielkości te nie wyznacza się poprzez liczenie pochodnych, ale stosuje się .. Rys.2.9.. Sposób graficznego wyznaczania przyrostów I A i U S z charakterystyk siatkowych triody.. Wprowadzenie Jeżeli dowolny proces, lub układ sterowania, znajduje się w stanie równowagi (oPodejście jest klasycznym sposobem wyznaczania oddziaływań dynamicznych w praktyce inżynierskiej w zamian za pełne analizy dynamiki konstrukcji z wykorzystaniem macierzy mas w szczególności i ich charakterystyk dynamicznych.. Badany transoptor to przykład konfiguracji dioda LED - fotodioda ze wzmacniaczem.Wyznaczanie charakterystyk czasowych.. Błędy dynamiczne powodowany jest zjawiskiem, że w przypadku podania na .W pracy omawia się metodę wyznaczania charakterystyk dynamicznych ram z wbudowanymi lepko sprężystymi tłumikami drgań.. Wiadomości ogólne Błędy dynamiczne wynikają z właściwości inercyjnych wykazywanych przez przyrządy pomiarowe, powstają podczas mierzenia wielkości zmieniających swą wartość w czasie przeprowadzania pomiarów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt