Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ordinDyrektor Izby5 Nie zapomnij o podpisie na wniosku (poz. 73).. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁO ŻENIA WNIOSKU A.1.. 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn.. Określono nowe druki ORD-IN i ORD-WS.. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK (zaznaczyć właściwy kwadrat):Wniosek o wydanie interpretacji może złożyć praktycznie każdy (indywidualnie lub grupowo) - osoba fizyczna (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczej), jak i osoba prawna.. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie .. Co więcej, wnioskodawcą może stać się także osoba niemająca miejsca zamieszkania lub siedziby działalności w Polsce.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Ponadto wnioski kierowane są do innej instytucji.. MIEJSCE I CEL ZŁO śENIA WNIOSKU 1) A.1.. ZAKRES I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or dynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z pó źn.. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, 5. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK 1) (zaznaczyć właściwy kwadrat): Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji .ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó źn..

Status Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej 5.

Wnioskodawca musi w nim nie tylko wyczerpująco opisać stan faktyczny, w stosunku do którego ubiega się o interpretację, ale także zająć własne stanowisko w sprawie.. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU 1) A.1.. Formularz należy wypełnić w języku polskim - dużymi, drukowanymi literami: maszynowo, komputerowo lub ręcznie, czarnym lub niebieskim kolorem.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej: musi być złożony na piśmie, może dotyczyć tylko indywidualnej sprawy zainteresowanego, może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych, informacje o stanie faktycznym muszą być przedstawione w sposób wyczerpujący,WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat): Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej 4. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK (zaznaczyć właściwy kwadrat):Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.. Oto najważniejsze sprawy, o których powinieneś wiedzieć, zanim zabierzesz się do sporządzenia wniosku ORD-IN .Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) Podstawa prawna: Art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami.pdf ( 518 KB ) ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami.pdf ( 463 KB ) Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 837 KB )ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U..

Ministerstwo Finansów przygotowało zalecenia jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN.

Podatek odO WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2.. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.. zm.), zwanej dalej „ustaw ą - Ordynacja podatkowa".. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn.. RODZAJ SPRAWY Dotyczy: 4.. Pytanie (pytania) do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego w poz. 74 wniosku ORD-IN H. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO 12.. Nazwa i adres organów podatkowych (Naczelnik Urz .. J F F F F O F F F F K E.. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU 1) A.1.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ul. Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała A.. Podatek dochodowy od osób prawnych 5.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z pó (n. zm.) A.. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU 1) A.1.. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn.. Stanowisko wnioskodawcy przyporządkowane do pytania .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Z mojego doświadczenia wynika, że są pewne kwestie, o których Minister Finansów (z oczywistych względów) nie wspomina..

W takim wypadku podstawowym zadaniem wnioskodawcy ...wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.

Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania Ja, niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku .2) Objaśnienie dotyczy wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. poz. 644) w zakresie ustalania,WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 3.. Podatek dochodowy od osób prawnych 5.. Podatnicy chcący uzyskać od 1 marca 2017 roku indywidualną interpretacje muszą pamiętać o tym, że zmienił się organ do którego należy kierować wnioski.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: 2UJDQ GR NWyUHJR .. B D C PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 44.. ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej „ustawą .Od 11 lutego 2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5)..

PRZEDMIOT WNIOSKU Rodzaj (zaznaczy ü ZáD ciwe kwadraty): 65. q ] ...Minister Finansów podpowiada podatnikom jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN w specjalnym poradniku (znajdziesz go tutaj).

J F F F F O F F F F K- J F F F F O F F F F K- J F F F F O F F F F O F F F F O F F F F K G]LH - PLHVL F - rok) 12.. Numer KRS *Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) składa osoba, która z różnych powodów ma wątpliwości co do prawidłowości swojego postępowania w zaistniałym stanie faktycznym lub dotyczącego zdarzeń przyszłych, które mogą powodować pewne skutki w kwestii prawa podatkowego.. Przed złoŝeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego sprawdź, czy: podałeś NIP na wniosku i na druku opłaty, wybrałeś właściwy organ, do którego adresujesz wniosek, wybrałeś właściwe konto bankowe (jeŝeli opłatę uiszczasz na konto), przedstawiłeś wyczerpująco stan faktyczny lub zdarzenie .ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn.. ORGAN, DO KTÓREGO JEST KIEROWANY WNIOSEK (zaznaczy ü w áa ciwy kwadrat):Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.. Pola jasne wypełnia wnioskodawca, a pola ciemne urząd skarbowy.. Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.. MIEJSCE I CEL Z àO )ENIA WNIOSKU 1) A.1.. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim -ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt