Doświadczenie cząsteczkowa budowa ciał

doświadczenie cząsteczkowa budowa ciał.pdf

Podaje przykłady ciał plastycznych, sprężystych i kruchychA 1. prawda 2.. Wnioski: Wszystkie ciała zbudowane są z .Doświadczenia domowe - budowa cząsteczkowa i ciepło.. Jaka jest różnica w budowie cząsteczkowej cieczy i ciał stałych?. Wyjaśniam zjawisko dyfuzji.. Pytanie: Ciała stałe po mimo budowy cząsteczkowej nie Uczniowie podają swoje- umiejętność porównania cząsteczkowej budowy ciał stałych i gazów, - umiejętność graficznego przedstawienia budowy gazów i ruchów Browna, - umiejętność wspólnej zabawy w formie gimnastyki śródlekcyjnej.. Substancją higroskopijna jest wata, tkaniny, gleba, beton.. Temat: Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał.. Świat fizyki .. Co to jest cząsteczka?. W wyższej temperaturze dyfuzja zachodzi szybciej, bo średnie szybkości cząsteczek są większe.. Cząsteczkowa budowa ciał doświadczenia dowodzącego podaje przykład zjawiska lub cząsteczkowej budowy materii skali Kelvina i na odwrót opisuje zjawisko dyfuzji przelicza temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na tę samą temperaturę w wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury7.. Wykonując doświadczenia używa się różnych przedmiotów na przykład piłki, plasteliny czy szklanki.„Niektóre właściwości fizyczne ciał" .Cząsteczkowa budowa ciał ·podaje przykłady dyfuzji w cieczach i gazach opisuje do świadczenie uzasadniaj ące hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał · opisuje zjawisko dyfuzji · przelicza temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i Fahrenheita i na odwrót (4.1, 4.2) wykazuje do wiadczalnie zależność„Cząsteczkowa budowa ciał" opisujesz doświadczenie uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał, opisujesz doświadczenie modelujące mieszanie się substancji o różnych rozmiarach cząsteczek, opisujesz zjawisko dyfuzji w gazach i cieczach, od czego zależy szybkość dyfuzji,BUDOWA CZĄSTECZKOWA I ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA CIAŁ GR 2 1..

Cząsteczkowa budowa ciał.

Zapisanie notatki.. Cząsteczki różnej substancji różnią się wielkością Wielkość cząsteczek mierzymy w NANOMETRACH (1nm) Zjawisko samorzutnego mieszania się dwóch różnych.Dokonaj odpowiedniego podziału właściwości ciał stałych, cieczy i gazów na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii.. Dyfuzja świadczy o tym ze cząsteczki są w nieustannym ruchu.. Co to jest rozpuszczalnik?. Szkoła podstawowa klasy 4-8 .. Świat fizyki .. Podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów.. Doświadczenia z pompą próżniową .. Ciemną stroną pozycje są różnorodne formy aktywizowania i zachęcania studenta do rzeczy świat fizyki 7 sprawdziany cząsteczkowa budowa ciał odpowiedzi.Znam trzy stany skupienia ciał i je wymieniam, podaję przykłady ciał w każdym stanie.. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna trzy stany skupienia ciał.. Doświadczenie z wodą, .. Świat fizyki .. Cele operacyjne: wiadomości: A - Uczeń wie jak zademonstrować doświadczenia: uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał; dotyczące obserwacji dyfuzji; wskazujące zależność szybkości dyfuzji od temperatury, B - uczeń rozumie w.w .Cząsteczkowa budowa ciał (2) Format PDF, 1,49 MB ..

Widocznie te ...Budowa cząsteczkowa ciał.

cele wychowawcze: - zachowanie ładu i dyscypliny w czasie lekcji, - zachowanie porządku na ławkach i w klasie,Niektóre właściwości substancji.. Klasa 7 na lekcji fizyki została podzielona na grupy.. Gasnąca świeczka w wodzie.. Eksperymenty, Doświadczenia.. Masa ciała i gęstość substancji.. Doświadczenie z rozpuszczaniem herbaty w wodzie.. - Mieszanie się cząsteczek polega na wypełnianiu luk między dużymi cząsteczkami przez cząsteczki o małych rozmiarach.Oddziaływania międzycząsteczkowe - FIZYKA.. Może miał już ktoś.. Klasa 1 gimnazjum , Zamkor , Fizyka , Działy : Niektóre właściwości fizyczne ciał , cząsteczkowa budowa ciał.. Budowa cząsteczkowa i ciepło .Quizy \ Fizyka \ Test Cząsteczkowa Budowa Ciał; Quiz: Test Cząsteczkowa Budowa Ciał Quiz z działu .0.. Cząsteczkowa budowa ciał Wymagania konieczne ~dopuszczająca Uczeń: Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania rozszerzone (dobra) Uczeń: Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca Uczeń: podaje przykład zjawiska lub doświadczenia dowodzącego cząsteczkowej budowy materiiFizyka Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych - WiedzaHIPOTEZA CZĄSTECZKOWEJ BUDOWY CIAŁ: - Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek o różnych wielkościach.. Analizują wyniki doświadczenia, wprowadzają uogólnienia.. Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów..

RIvJRnvIPDVd2 1Budowa cząsteczkowa ciał.

Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów.. - gazowy - łatwo zmienić objętość i kształt, ciało zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.Hipoteza o cząsteczkowej budowie ciał Małgorzata Roszkowska.. Podsumowanie doświadczenia, pomoc w formułowaniu wniosków.. Szkoła podstawowa klasy 4-8 .3.1.. Materiały: świeczka, zapałki, głęboki talerz, .. Polega ono na zmniejszaniu się objętości sumy składników po ich wymieszaniu.. 2. Podaj 3 przykłady pierwiastków, które są ciałami stałymi.. Kiedy ciecz nie zwilża powierzchni?. Doświadczenie 1.. Ze wzrostem temperatury cząsteczki powietrza poruszają się szybciej i uderzają częściej z powierzchnią piłki.ï.. Podanie notatki: 3.. Wymienia właściwości cieczy, gazów i ciał stałych.. Podaję przykłady działania sił spójności i sił przylegania.Dział programu: Cząsteczkowa budowa ciał?. Fizyka Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych Wiedza - Duration: .Cząsteczkowa teoria budowy materii mówi o tym, że wszystkie ciał zbudowane są z cząsteczek pozostających w ciągłym ruchu.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Konieczne przyrządy: długa, wąska probówka lub plastikowa rurka zasklepiona na jednym końcu, denaturat, woda..

Rozdział Cząsteczkowa budowa ciałTemat: Budowa cząsteczkowa ciał.

Oddziaływania między cząsteczkami są słabe., Odległości pomiędzy cząsteczkami są wiele rzędów wielkości większe niż ich średnica., Przyjmują kształt naczynia i mają określoną objętość., Mają swój określony kształt i objętość .Doświadczenia domowe z fizyki, opis doświadczeń wraz z filmami lub zdjęciami, bezwładność, zjawisko odrzutu .. Bezwładność jest to cecha ciał powodująca, że ciało chce zachować swój stan ruchy, czyli jeśli się porusza to nadal chce się poruszać, jeśli spoczywa to nadal chce spoczywać.. Czas trwania: 45 minut.. Kolejnym doświadczeniem potwierdzającym cząsteczkową budowę materii jest zjawisko obserwowane podczas mieszania ze sobą różnych ciał fizycznych.. Zachodzi najszybciej w gazach a najwolniej w ciałach stalych.. Uczniowie sprawdzali hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał, obserwowali zależność szybkości dyfuzji od temperatury, badali, jak duże są siły międzycząsteczkowe i siły napięcia .przeprowadza doświadczenia: wykazanie cząsteczkowej budowy materii, badanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, w przypadku przejścia z cieczy w gaz, i wiąże toze zmianami w strukturze mikro-skopowej) wyznacza masę ciała za pomocą wagi labo-ratoryjnej; szacuje rząd wielkości spodzie-wanego wyniku Multimedia Filmy i animacje.. Występowanie ich tłumaczy higroskopijność szeregu ciał, tzn. ich zdolność do pochłaniania wilgoci.. Kolejne czynności i obserwacje: Do probówki wlewamy wodę (około połowy jej pojemności).CZĄSTECZKOWA BUDOWA CIAŁ W KLASIE 7.. 6.Cząsteczkowa budowa ciał Temat według programu Wymagania konieczne (dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania rozszerzone (dobra) Uczeń: Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca) Uczeń: 3.1. ząsteczkowa budowa ciał doświadczenia dowodzącego podaje przykład zjawiska lub cząsteczkowej budowy .4 Cząsteczkowa budowa ciał rozdział 3 97 Doświadczenie 3.1 Cel: Sprawdzamy hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał.. Pierwszym doświadczalnym dowodem potwierdzającym cząsteczkowa budowę materii było doświadczenie wykonana 1827 roku.. Oddziaływania międzycząsteczkowe.. Między cząsteczkami błonki, wystepuje napięcie powierzchniowe..Komentarze

Brak komentarzy.