Kryteria oceny charakterystyki z elementami rozprawkiW drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.rozprawka lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.. Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO.. Chilon to mężczyzna biedny, nędzny, o twarzy pooranej zmarszczkami.Jak napisać rozprawkę.. zm.), w tym w szczególności w rozporządzeniu z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz.U.. Twórcze wykorzystanie zebranego materiału charakteryzującego postać wypowiedzi narratora wypowiedzi innych bohaterów, myśli charakteryzowanego, cytaty.Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi Kryteria oceny zaproszenia Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co] 0-1 p. II Zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym - co najmniej jeden 0-1 p. III Spójność tekstu 0-1 p. IVKryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI 1.. Tekst we fragmentach jest zgodny z tematem.. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.. Każde zdanie (każda myśl pracy) przybliża ucznia do pełnej realizacji tematu wypracowania,KRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI CHARAKTERYSTYKA Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, treść • zgodność z tematem • przedstawienie postaci • opis wyglądu zewnętrznego • nazwanie i opisanie cech charakteru, osobowości, umysłu • uzasadnienie podanych cech przykładamiOPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki..

- charakterystyka z elementami rozprawki.

Uzasadnienie cech charakteru.. Z pewnością Chilon Chilonides jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci „Quo vadis".. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).Kryteria oceny rozprawki Punktacja ( 23 pkt.). Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest .Z wyjątkiem kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów.. Punktacja.. 0-1 Tekst jest w pełni zgodny z tematem (ewentualne dygresje są uzasadnione).. Uzasadnienie cech charakteru.. Opisuję miejsce(-a) zdarzeń/krajobraz* 7.W pracy z każdym zespołem przychodzi taki moment, gdy włączamy kryteria egzaminacyjne do oceny prac pisemnych.. kogo?. Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.. Potrzebuje wzoru najlepiej w formie planu ogólnego.. Własna ocena bohatera poparta argumentacją.Chilon - potępiam go, czy mu współczuję?. TEMAT (0 - 7 pkt) 1.. KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.)Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1.. II Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. w klasach VII i VIII.. Redaguje zaproszenie poprawnie językowo( dopuszczalny 1 błąd)..

Wprowadzam elementy charakterystyki bohaterów.

(data i godzina), z jakiej okazji?. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. Forma i treść argumentów musi być jednoznacznie powiązana z przedstawioną tezą lub hipotezą.. z 2013 r., poz. 520), oraz - w skróconej formie - w części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 , dostępnejHej wszystkim.. W wielu krajach, w tym także w Polsce, istnieją dowody, że chleb otaczano swoistym kultem (niektóre elementy tego kultu przetrwały do dziś).. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. 2 punkty II.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.. 1 punkt III.Kryteria oceniania wypracowań i testów wyboru .. Każdy temat zawiera dwa elementy, które należy omówić w pracy.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Właściwie posługuje się formą zaproszenia; ujmuje ważne informacje, odpowiadając na pytania: kto?. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu ósmoklasisty.Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8..

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki.

Kryteria sukcesu do form wypowiedzi i porady, jak je zredagować .. Rozwinięcie obejmuje:a) formułowanie tezy lub hipotezy do rozważańb) podanie co najmniej dwóch trafnych przykładówc) skomentowanie pierwszego wybranego przykładud) skomentowanie kolejnych wybranych przykładów (wybranego przykładu)e) podsumowanie rozważań, wnioskowanieKryteria oceny rozprawki i interpretacji utworu poetyckiego zostały zaczerpnięte z Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, które można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnejwybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu .KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). W rozprawce przedstawiamy problem i wątpliwości, które mu towarzyszą, w związku z tym: - jeśli chcemy zaproponować określone rozwiązania.Oceny (40043) Przedszkole (921) Przybory Szkolne (8438) Studia (22878) Szkoła - Ogólne (80705) Szkoła Podstawowa (213518) Szkoły Branżowe (69) .. Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.. Twórcze wykorzystanie zebranego materiału charakteryzującego postać wypowiedzi narratora wypowiedzi innych bohaterów, myśli charakteryzowanego, cytaty..

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.

Nazywanie cech charakteru zgodnie z tekstem lub realiami.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .Ósmoklasista w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi dokonuje wyboru pomiędzy napisaniem wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki, artykułu, przemówienia) i napisaniem wypowiedzi twórczej (opowiadanie).. Na podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z roku 2017 przygotowała - Beata Galant.. gdzie?. 0 - 1 p. III.Podanie co najmniej czterech trafnych argumentów.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. Podaje się za filozofa, mędrca oraz wróżbitę.. Kalisz, 30.10.2017.. III Obecność elementów charakterystycznych dla listu [miejscowość, data, nagłówek, podpis] 1p.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. Proszę o pomoc.. Kryteria oceny wypowiedzi twórczej wypracowania na sprawdzianie .Pierwszy z nich związany jest z tradycją.. Nie mam zielonego pojęcia co napisać, ani jak się to pisze.Punkt ten przyznaje się także wówczas, gdy uczeń zdecyduje się na sformułowanie we wstępie hipotezy, a tezę przedstawia dopiero w zakończeniu rozprawki.. Temat i forma ( 10 pkt.). Rozprawka- dłuższa forma wypowiedzi, której celem jest wyjaśnienie problemu, uzasadnienie poglądów.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. ZAPROSZENIE Uczeń: I.. Jak to zrobić, gdy stosujemy ocenianie kształtujące?. I czy to w ogóle możliwe?. Muszę napisać wypracowanie, z którym próbuję się od tygodnia uporać.. Oba zadania będą oceniane tak samo w każdym za wyjątkiem 2 kryterium.. Moja Potwornie Fajna Klasa już za dwa lata podejdzie do swojego pierwszego poważnego egzaminu.Kryteria oceny listu prywatnego [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zgodność pracy z tematem 1p.. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia .z późn.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?Kryteria oceny.. Nazywanie cech charakteru zgodnie z tekstem lub realiami.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. IVKryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0 0 ocen .Więcej o kryteriach oceny rozprawki z Informatora CKE.. A mianowicie: "Napisz charakterystykę z elementami rozprawki postaci literackiej lub wybitnej postaci historycznej, która w swoim życiu kierowała się miłością.". Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. kiedy?. 0 - 1 p.KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt