Roczne sprawozdanie z pracy nauczycielaWzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny.. Efekt działania: Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Sprawy bieżące.. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa § 8 ust.2.pkt.1 Rozporządzenia .. Nauczyciel obowiązany jest:SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH WEDŁUG WSKAŹNIKÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELA RENATY DUFEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W CHEŁMIE Wskaźniki oceny pracy nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Chełmie NAUCZYCIEL STAŻYSTA Kryteria oceny pracy określone w § 2 ust.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Świetlica aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, brała udział .. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. z o.o. Last modified by: Małgorzata Biernat Created Date: 6/22/2011 12:29:00 PMProjekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego opracowałam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI..

9.Roczne sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej.

Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Praca własna W roku szkolnym 2018/2019 pełniłam funkcję wychowawcy w klasie IIb.. Title: Wzór sprawozdania z pracy nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007 w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum w Author: Wydawnicto FORUM Sp.. Wykorzystywałam Internet jako źródła informacji i inspiracji podczas wykonywania pomocy montessoriańskich.Prowadzi zeszyt kontaktów z rodzicami.. W ramach pracy sieci nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych i przedszkoli powiatu lipnowskiego „Nauczyciel w sieci - nauczanie zintegrowane" w 2014 roku odbyły się trzy spotkania warsztatoweNauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.6.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Nazwisko D. Nauczany przedmiot, dodatkowe funkcje Język angielski, wychowawca klasy IV Łączna liczba godzin 29 Koła pozalekcyjne 2 (ZDW oraz zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego) Podnoszenie własnych .Roczne sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

nieujęte w planie pracy: Działania .

Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. 1 rozporządzenia Kryterium 1: Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych .SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Jedno dziecko przejawia również trudności wychowawcze, jest zbuntowane i oporne na próby wychowawcze nauczyciela, często nie kontroluje swojego zachowania i jest agresywne.Sprawozdanie roczne z awansu nauczyciela mianowanego.. Bierze udział w spotkaniu nauczycieli wspomagających z koordynatorem ds. nauczania indywidualnego, które odbywają się co 2 -3 miesiące, na których prezentuje sprawozdanie ze swojej pracy.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 1) Na bieżąco śledziłam .Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I Grupa I prowadzona jest przez nauczycielki: XX Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców..

Dokonuje systematycznej ewaluacji swojej pracy.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mieli możliwość odrabiania zadań domowych pod okiem nauczyciela, mogli korzystać z dostępu do Internetu oraz encyklopedii multimedialnej.. Weronika Richter Rok szkolny 2017/2018 § 8 ust.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. Pogłębiałam wiedzę, dotyczącą pracy z dziećmi metodą Marii Montessori poprzez publikacje i materiały zamieszczone na stronach internetowych.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Sprawozdanie nauczyciela z .nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) krótki opis Efekty Wnioski, uwagi Inne inicjatywy i zrealizowane działania .. Rozpoznanie środowiska lokalnego jak i pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów jest nieodłącznym elementem pracy każdego nauczyciela i jest wpisane w jego codzienną pracę.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo..

Analiza pracy nauczycieli w II semestrze - sprawozdania.

Nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) .. Sprawozdanie z pracy nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznym Gimnazjum w K. w roku szkolnym 2015/2016 okres I Imię E.. SPRAWOZDANIE Z PRACY .stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Obowiązki nauczycieli Art. 6.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym docsprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Starałam się aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu .Opracowałam wiele przydatnych konspektów zajęć, scenariuszy imprez, uroczystości oraz programów, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy.. Zgodnie zSPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Pobierz (doc, 23,0 KB) Podgląd treści.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażuSPRAWOZDANIE ROCZNE z pracy sieci współpracy i samokształcenia: "Nauczyciel w sieci - nauczanie zintegrowane" za 2014 rok.. Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela.. W pracy z uczniem skupiałam się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu .Wzór rocznego sprawozdania z pracy nauczyciela Strona 1 z 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt