Szczegółowy opis osi priorytetowych rpo kujawskopomorskieTabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych(PDF, 255.04 KB)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 21.03.2018 r. (archiwalny) Dokument przyjęty Uchwałą nr 11/430/18 Zarządu Województwa z dnia 21 marca 2018 r. Wykaz zmian w SZOOP RPO WK-P z dnia 21 marca 2018 r.pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 27.01.2016 r. (archiwalny) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014 - 2020 5 / 614 Załącznik nr 2 do uchwały LX/1377/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 lipca 2019 r. I.. Wpływ na jego treść mają uwarunkowania określone w RPO WO î ì í ð-2020,24 czerwca 2015 roku, uchwałą nr 1099/45/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 pdf 4.43 MB ..

Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady ...Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego (SZOOP), stanowiący dodatkowy dokument uszczegóławiający zapisy RPO WK-P na lata 2014-2020, składa się z części ogólnej zawierającej informacje nt. zakresu wsparcia oraz podstawowych warunków realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz części .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 PDF 4,8 MB Dokument informuje o tym, co można sfinansować z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kto może starać się o środki z programu, jak wybierane są projekty oraz jakie są kryteria ich oceny.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych - lepsza jakość dzięki konsultacjom społecznym..

Załączone pliki: SZOOP RPOWŚ 2014-2020 (wersja 39)_październik_2020 r. ... Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020. wydrukuj cofnij.. Zawarte w nim informacje dotyczące m.in. .. Osi Priorytetowych RPO WP.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania..

Załączniki do Szczegółowego Opisu ...SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, maj 2018 r. 2 ... realizacji przedsi ęwzi ęć w ramach poszczególnych osi priorytetowych.

Wpływ na jego treść mają uwarunkowania określone w RPO WO 2014-2020,Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 19 lutego 2019 r.(PDF, 5.22 MB) Opis zmian SZOOP(pdf, 252.96 KB) Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020: ZAŁĄCZNIK 1.. Ogólny opis RPO WL 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji I.1.. Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.14) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (plik RAR) 8 MB (Wersja obowiązująca od 2016-10-25 do: 2016-12-19) Szczegółowy Opis Osi .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV, dokument obowiązujący od 8 grudnia 2015 r .. Status RPO WL 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata î ì í ð - 2020 (RPO WL 2014-2020)Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przygotowała „Szczegółowy opis osi priorytetowych Region alnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 " (zwany dalej SZOOP), który stanowi dodatkowy dokument uszczegóławiający zapisy RPORegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (z dnia 4 czerwca 2020 roku) ZASADY DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH RPO WP Gdańsk, Czerwiec 2020 r.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020..

Wymóg przygotowania SzOOP został określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji ...Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO î ì í ð- î ì í ì został opracowany zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zapisy SZOOP RPO WL 2014-2020 obowiązują od dnia przyjęcia, tj. od 22 września 2020 r. SZOOP RPO WL 2014-2020 wraz z rejestrem zmian oraz załącznikami znajdą Państwo również klikając >>TU<<.SZOOP RPO WM 2014-2020.. Środki UE przekazywane przez Komisję Europejską na realizację RPO WP w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego będą wpływać na wyodrębnionyInstytucja Zarządzająca RPO WK-P przygotowała „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Pro gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 " (zwany dalej SZOOP), który stanowi dodatkowy dokument uszczegóławiający zapisy RPOSzczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PDF 3,42 MB..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt