Wyznaczanie charakterystyki prądowonapięciowej diodyMożna to zrobić ekstrapolując prostoliniową częśćWitam, Na załączonym niżej obrazku mam charakterystykę statyczną diod.. POMIARY A. Charakterystyka prądowo-napięciowa 1.. Aparatura do badania baterii słonecznej: bateria słoneczna(1), lampa (źródło światła) (2), rezystor suwakowy (3), płytki szklane (4), termostos do pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego(5),wzmacniacz sygnału .Wyznaczanie charakterystyki pr ądowo-napięciowej wybranych elementów 217 3.. Wyniki pomiarów zamieścić w tabeli 2.1.Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V).. Zamontować pierwszą (np. żółtą) diodę do obwodu elektrycznego według schematuJak to zwykle w teorii obwodów elektrycznych podstawą są prawa Kirchhoffa.. Muszę wyznaczyć napięcie progowe dla trzech diod - germanowa, krzemowa, Zenera oraz dla tych samych diod rezystancję dynamiczną.. ; charakterystyka widmowa.. Treść ćwiczenia.. Budowa i zasada działania monochromatora.. Numery w dzienniku Imię i nazwisko .. Diody to jest bardzo ogólne pojęcie, które powstało wtedy gdy powstawały lampy.. Przeznaczone są do stosowania w układach stabilizacji napięć, układach ograniczników lub jako źródło napięć odniesienia.rezystancja dynamiczna to pochodna napięcia względem prądu, czyli: Rd = du(i)/di na charakterystyce prądowo - napięciowej diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia, czyli w pierwszej ćwiartce prostokątnego układu współrzędnych u - i, przy czym owa charakterystyka to nie napięcie termiczne Ut oraz prąd nasycenia Is.Dioda prostownicza..

Znaleźć w katalogu parametry znamionowe badanej diody.

Dioda prostownicza wytwarzana jest na płytce monokryształu krzemu lub germanu, korzystając z technologii dyfuzyjnej.. Są więc diody (strikte) prostownicze, detekcyjne .PRZE) zmierzy charakterystyki statyczne wybranych typów diod półprzewodnikowych spolaryzowanych przewodzco: diody prostowniczej, diody stabilizacyjnej oraz diody Schottky'ego.. Skorygować połączenia tak aby odpowiadały ściśle przedstawionym na schematach.Ćwiczenie E-19: Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej, mocy maksymalnej i sprawności 2 Rysunek 12.. Ponieważ każde złącze p-n przepuszcza prąd praktycznie w jednym kierunku, jest ono nazy- .wyznaczamy charakterystykę I=f(U) diody, zaznaczając na niej punkt Q dla I D = 1mA 2.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.. I tak to już zostało ale technika poszła do przodu i wymyślono mnóstwo różnych elementów elektronicznych z dwoma wyprowadzeniami..

Przebieg tej charakterystyki wynika ze zjawisk opisanych powyżej.

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ OPORNIKA, ŻARÓWKI I DIODY 1 TABELA INFORMACYJNA.. Cel ćwiczenia.. autora opracowania.. Znajduję punkt przecięcia prostej z osią 'x' (I DPołączyć kolejno diodę prostowniczą, diodę Zenera oraz diodę LED jako badany element.. 2.2.1 Wyznaczanie charakterystyki napięciowo-prądowej w kierunku przewodzenia metodą punkt po punkcie.Sporządzić wykres charakterystyki prądowonapięciowej diody I = f(U) oraz zależności oporu diody od napięcia Rd = g(U) dla wszystkich punktów pomiarowych.. Podłącz laptop za pomocą zasilacza z siecią.. 2.2 Schematy układów pomiarowych.. Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p-n umożliwia wyznaczenie bariery potencjału V 0 w tym złączu.. Charakterystyka diody prostowniczej w różnych temperaturach wykazuje spadek napięcia w zakresie przewodzenia rzędu 1,4V, natomiast w zakresie zaporowym przez diodę przepływa niewielki wsteczny prąd nośników mniejszościowych, który jest silnie .Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej Strona 2 2.. Rys. 10.wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych diod półprzewodnikowych metodą oscyloskopową.. Równanie analizowanego układu ma postać: U CC U D I D R 1 Jest to równanie prostej w postaci: U D I D R 1 U CC..

Zmontować układ pomiarowyCel ćwiczenia -Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej diody.

Diody Zenera zwane są też diodami stabilizacyjnymi, stabilitronami lub stabilistorami.. Druga sprawa to odpowiedni model diody rzeczywistej - tutaj prawdopodobnie trzeba przyjąć model diody w postaci szeregowo połączonych: diody idealnej, idealnego źródła napięcia stałego, elementu \(\displaystyle{ R}\) - co oznacza dwuodcinkową aproksymację charakterystyki napięciowo-prądowej diody .charakterystyka diody.. Przebieg doświadczenia 1.. Poni żej znajduje si ę przykładowa tabela pomiarowa.. Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED.. Wyznaczanie charakterystyk diod półprzewodnikowych Wprowadzenie .. rystyki prądowo-napięciowej diody, .. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody uzyskana ze wzoru (3).. Zagadnienia: Stała Plancka, prawa promieniowania ciała doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny, widmo fal elektromagnetycznych, półprzewodniki samoistnecharakterystyki prądowo-napięciowej, w którym następuje gwałtowny wzrost prądu przy polaryzacji zaporowej..

Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki prądowo - napięciowej metodą „punkt po punkcie".

Istotą działania większości diod jest przewodzenie prądu w jednym kierunku (zwanym kierunkiem przewodzenia) i znaczne blokowanie jego .Diodę należy zbadać za pomocą multimetru elektronicznego wykorzystując funkcję pomiaru spadku napięcia na elemencie półprzewodnikowym.. Niżej wyniki pomiarów:03.. Zmieniaj ąc napi ęcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczycie-la (lub ok. 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli.. Dioda oznaczała lampę dwuelektrodową.. W dyskusji niepewności pomiaru Rd zastosować metodę różniczkową lub, najprościej, metodę logarytmiczną dla wzoru (4) przyjmując, że Rd jest funkcją dwóch wielkości .Ćw.. Wyznaczając charakterystyki prądowo-napięciowe metodą oscyloskopową diodę zasila się ze źródła napięcia zmiennego o niskiej częstotliwości.. Wyznaczanie charakterystyk prądowo - napięciowych złącza p - n 10 2.5.. W najprostszym przypadku może ono być obniżone, za pomocą transformatora,elektroluminescencyjnych.. Otwórz "walizkę" zawierającą zestaw pomiarowy oraz elementy obwodów elektrycznych.Przykładowa charakterystyka prądowo- napięciowa diody półprzewodnikowej.. Jest to nieliniowy, dwukońcówkowy element, którego wyprowadzenie przymocowane do warstwy „p" (+ positive) nazywane jest anodą, a do warstwy „n" (− negative) katodą.1 ĆWICZENIE 48 WYZNACZENIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEJ Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stałej Plancka na podstawie pomiaru charakterystyki prądowo- napięciowej diody elektroluminescencyjnej.. Pomiar należy wykonać polaryzując diodę w dwóch kierunkach (przewodzenia i zaporowym) oraz określić jej stan techniczny.. Pomiary przeprowadzi w szerokim zakresie zmian prdu przewodzenia - od 1 mA do 100 mA.. Tabela 1Dioda półprzewodnikowa - element elektroniczny należący do rodziny diod, zawierający w swojej strukturze złącze „p-n" wykonane z materiałów półprzewodnikowych.. -Pomiar długości fali emitowanej przez badaną diodę luminescencyjną LED -Wyznaczanie stałej Plancka Schemat układu: Pomiary zostały przeprowadzone wyłącznie dla diody czerwonej 2.wyznaczamy dla diody prostowniczej: napięcie przewodzenia UF, oraz współczynnik n, a dla diody stabilizacyjnej napięcie przewodzenia UF, napięcie stabilizacji U z, rezystancję przyrostową r Z.. Jak to należy wyznaczyć?. wyników: Klasa: Ocena: Imiona i nazwiska pozostałych członków grupy:Teoretyczną postać charakterystyki prądowo napięciowej idealnej diody półprzewodnikowejTematy o charakterystyka napięciowo prądowa, Charakterystyki napięciowo-prądowe dwójników pasywnych, Charakterystyka napięciowo-prądowa, Charakterystyka napięciowo-prądowa ogranicznika przepięć LOVOS-440V, Żarówki i ich nieliniowa .Użyte przyrządy pomiarowe: - Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250MHz.Komentarze

Brak komentarzy.