Klasyfikacja usług turystycznych prezentacja

klasyfikacja usług turystycznych prezentacja.pdf

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie imprez i usług turystycznych Moduł II Usługi turystyczne Wprowadzenie Klasyfikacja usług turystycznych1.Polska Klasyfikacja Wyrobówi Usług(PKWiU z 2015 r.) .. turystyczne (w krajach tych wzrasta czas wolny od pracy -rośnie zainteresowanie turystyką), jednostki finansowe, bankowe, ubezpieczeniowe i prawnicze oraz działalność edukacyjna (jednostkiInformacja o zagospodarowaniu i usługach turystycznych Bazy danych gromadzone przez system „IT" obejmują ujednolicone informacje dotyczące bazy oraz usług turystycznych i paraturystycznych, w tym zwłaszcza: obiektów noclegowych, gastronomicznych, sieci biur podróży, komunikacji oraz innychwybranych klasyfikacji kształtujących trendy w logistyce Perspektywy usług logistycznych w UE są wyznacznikiem rozwoju zarów-no dla firm świadczących usługi logistyczne, jak i dla przedsiębiorstw korzysta-jących z tych usług.. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach .formy obsługi (usługa kelnerska, samoobsługa) Poziom i zakres usług uzależniony jest, więc zarówno od poziomu produkcji jak i obsługi..

Klasyfikacja usług dodatkowych świadczonych przez zakłady hotelarskie 4.1.1.

Podstawowe podziały przedsiębiorstw stosuje się ze względu na takie kryteria jak wielkość, charakter itp. - poradnik portalu Praca.plGeografia turystyczna 80 50 20 Marketing usług turystycznych 50 26 15 Organizacja imprez i usług turystycznych 120 80 25 Kształcenie praktyczne Pracownia geografii turystycznej 80 40 - Pracownia obsługi turystycznej 120 80 - Pracownia obsługi informatycznej w turystyce 50 40 - Łącznie 700 456 98 Praktyka zawodowa 160 160SPIS TREŚCI 4 BadaNIa KONSUMENTÓW USŁUG TURySTyCZNyCH W REGIONaCH 3.8 Baza gastronomiczna [ ]str. 41 3.9 Wykorzystane źródła informacji na temat regionu [ str. 42] 3.10 Sposób zakupu usług turystycznych [ ]str. 43]3.11 Klasyfikacja wydatków turystycznych [ str. 45 3.12 Cechy odwiedzających [ str. 48]]3.13 Rodzaj odwiedzanych miejsc [ str. 49Uzyskaj certyfikat kompetencji zawodowych organizatora ruchu turystycznego.. Dobór odpowiedniej metody zależy od tego, co ma być przedstawione na mapie.Rodzaje obiektów hotelarskich w świetle polskiego prawa.. Przez atrakcję turystyczną będzie się rozumieć walory przyrodnicze lub antropogeniczne, w które w większym lub mniejszym stopniu wkomponowane jest zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne..

Usługi podstawowe maja ścisły związek z usługami handlowymi.

Pojęcia: Marketing - system działalności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabwców.. Kontroli, o której mowa w .Dz.U.2017.0.1553 t.j.. "Wszystkie czynności związane z gospodarowaniem zapasami takie, jak planowanie, normowanie, finansowanie zapasów muszą być dostosowane do ich struktury, a szczegółowa klasyfikacja umożliwia poznanie czynników kształtujących .. Dla każdej z głównych części obliczo-no średnie.. Elementy te oceniane są na jedenastostopniowej skali od 0 do 10.. Zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem turystyką w Polsce omó-4.1.. W Polsce wymogispełniania wymaga ń co do wyposa żenia i zakresu świadczonych usług, w tym tak że usług gastronomicznych, nie rzadziej ni ż co trzy lata.. Poznaj szczegóły dotyczące kursu, dzięki któremu będziesz umiejętnie tworzyć produkty turystyczne oraz realizacją usług turystycznych.. Na podstawie badań, które zostały przeprowadzone w ostat-Turystyka -to zjawisko społeczne,polegającena odbywaniu podróżyw celach poznawczych, rozrywkowych, wypoczynkowych, leczniczych lub związanychz kultem religijnym, bez podejmowania pracy zarobkowej i osiedlania się..

1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Zwrócono przy tym uwagę na mocne i słabe strony polskiej turystyki.. Usługi dodatkowe 1. uzupełniające (komplementarne) - są to usługi bezpłatne, zintegrowane, nieodłącznie związane z działalnością podstawową, czyli takie, bez których klient nie może się obejść, jeżeli zdecydował się na skorzystanie z działalności podstawowej np. szatnia wPlik Klasyfikacja i charakterystyka usług turystycznych.pptx na koncie użytkownika monia0914 • folder Prezentacje PowerPoint • Data dodania: 28 lut 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.1.14 usługi turystyczne 1.. Ostateczną wartość oceny AT stanowi średnia ocen jej sześciu głów-nych .turystycznego.. Produktem turystycznym jest zaś gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, składająca się z usług i towarów,Biura podroży pośredniczą między producentami usług turystycznych lub turoperatorami a finalnymi konsumentami Międzynarodowe organizacje turystyczne Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) (UN) - powstała 24 października 1945 r. w miejsce Ligi Narodów..

Klasyfikację i charakterystykę usług turystycznych przedstawiono w kolejnym czwartym rozdziale podręcznika.

Turysta -to osoba przybywającado kraju (lub jakiegośmiejsca w przypadku turystyki krajowej), którynie jest krajem ich stałegomiejsca zamieszkania, w jakimkolwiek celu .6) pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, 7) agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniuKLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY .. 143101 Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych 143102 Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej 143103 Kierownik archiwum 143104 Kierownik bibliotekiPotrzeby ludzkie i ich rodzaje Potrzeba to: Brak czegoś, co jest niezbędne człowiekowi do życia i rozwoju Potrzeby ludzkie: to pragnienia chęci odczucia, które człowiek stara się zaspokoić mają decydujący wpływ na działanie człowieka kiedy potrzeba nie zostaje zaspokojona, pojawia się stan napięcia Potrzeba Hierarchia potrzeb A. Maslowa Charakterystyka potrzeb FIZJOLOGICZNE .Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w 5-letnim technikum - od roku szkolnego 2019/2020.. Stanton/ - działalność, która zmierza do zaspokojenia potrzeb nabywców przez skoordynowanie działania pozwalające jednocześnie na zaspokojenie własnych celów p - stwa.usługach turystycznych z 1997 roku oraz podział używany w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego.. Dobra konsumpcyjne, które sprzedawane są konsumentowi, świadczone są w ramach funkcji handlowych.. Materiał nauczania Usługi dodatkowe świadczone w hotelu są to usługi ukierunkowane na zagospodarowanie czasu wolnego gościa hotelowego oraz usługi dla biznesu.. Hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów.. W literaturze fachowej brak jest jednolitej klasyfikacji usług dodatkowych.Ilościowe metody prezentacji zjawisk na mapach Do metod ilościowych zaliczamy min: metodą izolinii, metodą kartogramu, metodę kartodiagramu i metodę kropkową.. , Rozdział 5.. Celem organizacji jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego .Ze względu na to, że wiele jednostek określa się mianem przedsiębiorstw, stosuje się różnego rodzaju klasyfikacje, które je porządkują.. ; Motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość w pokojach jedno- i dwuosobowych.Najbardziej trafna i najczęściej używana definicja usług hotelarskich zawarta jest w Ustawie o Usługach Turystycznych, która usługi hotelarskie definiuje jako „ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc pod ustawianie namiotów lub przyczepy samochodowe oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych".Turystyka - zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia.. Nie zwlekaj, zapisz się na kurs obsługi ruchu turystycznego już dziś!MARKETING USŁUG 1..Komentarze

Brak komentarzy.