Wymień cechy potocznych praktyk kulturowychzjawiska związane z .Strefy potocznych praktyk: zjawiska w sferze publicznej (np. uczestnictwo w stajku lub wyborach) czas świąt rodzinnych, kościelnych i państwowych (np. kolacja wigilijna, udział w nabożeństwie) zjawiska ze strefy edukacji (np. lekcja, wycieczka szkolna) życie prywatne (np. zakupy) czas wolny (np. mecz piłkarski, koncert- Co to są potoczne praktyki kulturowe?. Literatura romantyczna wyraża przede wszystkim indywidualne cechy jednostki, która występuje w imieniu większej grupy społecznej-narodu.. Tło naukowe epoki.. 10, 2020Potoczne praktyki kulturowe - wzorce naszych codziennych czynności, które składają się na funkcjonowanie w różnych sferach życia.. Wyjaśnisz, czym są obszary publiczne i prywatne w sferze kontaktów międzyludzkich.. Znajdują się tutaj liczne zamki i pałace (Troski, Turnow, Kost, Valdštejn, Hruba Skala) oraz atrakcje przyrodnicze (Hruboskalsko czy Boreckie Skały).Wiele szlaków turystycznych ułatwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami .Sytuacje, zjawiska, role - codzienne praktyki kulturowe Podręcznik „Spotkania z kulturą" Rozdział II Temat 12 „Potoczne praktyki kulturowe: od homo religiosus do homo consumens" s. 185-190 • o potocznych praktykach kulturowych w skrócie • sytuacje: formalna, nieformalna, sytuacja komunikacji międzykulturowej • zjawiska .Temat 12 „Potoczne praktyki kulturowe: od homo religiosus do homo consumens " • j ęzyk potocznych praktyk kulturowych - niezb ędne terminy i kategorie • przykładowe omówienie zjawiska uczestnictwa w subkulturze hipsterów • samodzielna analiza zjawiska wyprzeda ży 1Kultura Internetu: cechy medium, technologie komunikacyjne, nowe zjawiska kulturowe; zagrożenia..

6.Wymie cechy potocznych praktyk kulturowych.

Np. szósty tom - ,,Harry Potter i książę półkrwi .Cechy literatury romantycznej.. Czym jest krąg kulturowy?. typy fryzur, przedmioty, rodzaje usposobienia i sytuacje.. Kategorie w badaniu Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminów kultura oraz natura i wskazuje róŝnice .Potencjał kulturowy regionu wynika z posiadania licznych obiektów archeologicznych, zabytków urbanistyki i architektury, upamiętnionych miejsc historycznych, zabytków techniki, muzeów, miejsc plenerów filmowych oraz legend.• język potocznych praktyk kulturowych - niezbędne terminy i kategorie (przestrzeń, relacje, kontekst, przedmioty, czas, ludzie, systemy wartości i światopogląd uczestników praktyki) • przykładowe omówienie zjawiska uczestnictwa w subkulturze (wybranej przez Was) • samodzielna analiza zjawiska wyprzedaży• przedstawia i uzasadnia własne zdanie w dyskusji na temat zasad przetwarzania tekstów kultury 29.. Fenomen powieści .. sytuacje, zjawiska zwizane z przestrzeni i czasem, role i przedmioty.. Wydziela się około 12. kręgów kulturowych: - krąg angloamerykański - krąg europejski - krąg wschodniosłowiański - krąg chiński - krąg indyjski - krąg islamski - krąg australijski - krąg japoński .wyjaśniać, jak cechy kulturowe wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy..

W zakres potocznych praktyk kulturowych wchodz: (1 p.)

Należy tutaj również wspomnieć, że - wbrew nazwie - nie każdy tekst kultury musi być sporządzony w formie pisemnej.1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny obowiązujące w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Opolu Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.. Oblicza Internetu: analiza wybranej formy komunikacji lub sztuki cyfrowej.. - Kto jest uczestnikiem kultury?. KLUCZE DO KULTURY: 1.Styl publicystyczny - inaczej styl dziennikarski.Jest charakterystyczny dla środków masowego przekazu: radia, telewizji, prasy, publikacji internetowych.. Nazwa epoki: wiek filozofów, wiek rozumu Oświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją posługiwać się rozumem i dzięki niemu mogą poznać cały świat, zbadać go.. Człowiek, podejmując decyzje, dokonując wyboru, chcąc nie chcąc, czyni to pod wpływem kultury, w .styl urzędowo-kancelaryjny (charakterystyczny dla pism i dokumentów),; styl urzędowo-prawny (charakterystyczny dla aktów prawnych, np.: ustaw).. Jego wyobraźnia i natchnienie prowadziło do frenezji.. Wymagania merytoryczne: I.. Pojęcie kultura jest bardzo trudne do precyzyjnego opisania.. Za teksty kultury możemy uznać takie działania człowieka, które da się zanalizować i zinterpretować..

W skrócie poznasz cechy i obszary potocznych praktyk kulturowych.

sytuacje, zjawiska związane z przestrzenią i czasem, role i przedmioty.. Potoczne praktyki kulturowe: kultura życia codziennego i jej cechy, role kulturowe i kulturowa tożsamość.. zjawiska zwizane z przestrzeni i .Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') - wieloznaczny termin pochodzący od łac. cultus agri („uprawa roli"), interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk.Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa.Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych .wymień cechy charakterystyczne ssaków 2013-10-10 17:28:34 Wymień charakterystyczne cechy ssaków.. Obecnie największe znaczenie mają tzw. gadżety popkultury, które zmieniają społeczeństwo i wytwarzają nowe zjawiska kulturowe.. sytuacje, zjawiska związane z przestrzenią i czasem, role i przedmioty.. 2011-03-26 14:44:43Krąg kulturowy: Jest to wspólnota posługująca się tym samym systemem wartości [religia oraz tradycja], tym samym [podobnym] językiem, oraz o podobnej historii [przeszłości]..

W zakres potocznych praktyk kulturowych wchodzą: (1 p.)

Czeski Raj.. Przede wszystkim to poeta kreował się na przywódcę, proroka, geniusza.. Człowiek w przestrzeni 2. preferowane gatunki muzyczne, sytuacje, gusty w dziedzinie ubioru i role.. W największym uproszczeniu jest to sposób życia.. Romantyzm wykształca typ bohatera .O czym właściwie mowa?. ma przede wszystkim charakter marketingowy.. Ustal, czy podane sytuacje mają charakter formalny czy nieformalny.. preferowane gatunki muzyczne, sytuacje, gusty w dziedzinie ubioru i role.. W zakres potocznych praktyk kulturowych wchodzą: (1 p.). Sytuacje, zjawiska, role - codzienne praktyki kulturowe • wskazuje cechy i obszary występowania potocznych praktyk kulturowych • rozpoznaje sytuacje formalne i nieformalne oraz sfery publiczne i prywatne w kontaktach międzyludzkich• wskazuje cechy współczesnej architektury • wyjaśnia znaczenie pojęcia sztuka użytkowa • wskazuje cechy współczesnego designu • rozróżnia tradycyjne i nowatorskie dziedziny artystyczne • wskazuje cechy i tematy nowych praktyk sztuki • wskazuje cechy współczesnej muzyki • wskazuje cechy i tematy współczesnego teatru Przedmiot: Wiedza o kulturze Numer i temat lekcji 1.. Wymienisz wyróżniki oraz przykłady sytuacji formalnych i nieformalnych.. typy fryzur, przedmioty, rodzaje usposobienia i sytuacje.. Można w ten sposób określić np. relacje rodzinne, kontakty służbowe, rytuały religijne, czynności wykonywane w czasie wolnym, zakupy, podróże, czy uczestnictwo w subkulturach.Wymień cechy potocznych praktyk kulturowych.. są to sytuacje oficjalne, nie ma w nich więzi emocjonalnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą komunikatu,Formy uczestnictwa w kulturze analiza i interpretacja Temat 12 Potoczne praktyki kulturowe: od homo religiosus do homo consumens s z przestrzenią i czasem: obszary publiczne i prywatne, święto, czas wolny role: konsument, aktywny uczestnik kultury, turysta, bycie sobą (moda, subkultury) przedmioty rekwizyty kultury język potocznych praktyk .Wymień cechy potocznych praktyk kulturowych.. ; Cechy sytuacji komunikacyjnych, w których stosujemy styl urzędowy.. Styl ten nie jest łatwy do zdefiniowania, ponieważ cechuje go duża różnorodność - znajdziemy w nim cechy indywidualnego stylu dziennikarza, elementy stylu potocznego, naukowego czy artystycznego.Wymień cechy potocznych praktyk kulturowych.. 2014-04-14 22:16:54 Wymień charakterystyczne cechy impresjonizmiu.. Rekwizyty kultury są nieodłącznym składnikiem naszego życia i ważnym elementem potocznych praktyk kulturowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt