Wymień cechy i umiejętności pomocne w interpretacji tekstu literackiego

wymień cechy i umiejętności pomocne w interpretacji tekstu literackiego.pdf

Ćwiczenie 3.4 Przekształć poniższe wypowiedzenie o celu twórczości Krasickiego (zachowując sens zdania) na tekst, w którym znajdą się wyłącznie zdania pojedyncze.. Praca z czasopismem 5.. Mit o Prometeuszu jest jednym z tych mitów, które wyjaśniają funkcjonowanie świata.. 1 Jaskółowa E., Różnorodność metodologiczna w interpretacji tekstu literackiego [w:] Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego.. Dziś przypomnimy sobie, czym jest komiks, poznamy wyrazy dźwiękonaśladowcze i dowiemy się, jak nazywa się cecha tekstu, która powoduje, że .tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury - według zasady: od tekstu do kontekstu, od doświadczania tekstu do jego interpretacji, a w konsekwencji do interpretacji i rozumienia świata.. Podsumowanie LiteraturaSłowo „interpretacja" jest interpretowane jako dzieło myślenia, polegające na rozszyfrowaniu znaczenia fenomenu dla jego zrozumienia i późniejszej pracy z nim, a jeśli interpretujesz to długie i złożone zdanie w zrozumiały język, możesz powiedzieć, że interpretacja jest adaptacją tekstu dla twojego własnego postrzegania.. Poszukaj w tekście elementu przeważającego nad innymi, tzw. dominaty (np. cecha stylu, składnik kompozycji albo jakiś inny element treści).. Umiem: - zaplanować lekcję nakierowaną na kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego i plakatu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z użyciemliterackich potrzebne konteksty, • wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze, • określa wartości etyczne i estetyczne w tekstach kultury, • recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem, • interpretuje dziełaNależy jednak pamiętać, iż w pracy z tekstem literackim u wielu badaczy kontrowersje budzi stosowanie adaptacji, zarówno eliminujących (tj. prowadzących do redukcji tych fragmentów tekstu, które dla uczących się mogą być zbyt trudne pod względem językowym), jak i modyfikujących (prowadzących zwykle do parafrazy poprzez ..

W notatce pojawia się również schemat interpretacji wiersza (str. 184).

Znajdziesz tu przykładowe zadanie literackie i jego rozwiązanie opracowane przez specjalistów w Informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.• wykorzystuje w -interpretacji tekstów doświadczenia własne • -wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohaterów oraz aspekty sytuacji krótkiego tekstu, punktów, schematu, • wskazuje wartości ważne dla bohaterów literackich przysłówkami • w podanodczytuje informacje wyrażone wprost podziękowanie według wzoru,2.. Na komunikację interpersonalną składa się język mówiony, czyli słowa, ale także komunikacja niewerbalna, a więc pozycja ciała, gesty, mimika, ruchy oczu, dystans fizyczny, dźwięki parajęzykowe, kontakt wzrokowy czy dotyk.Również w tym roku została włączona w .interpretacja (informatyka) interpretacja (język) interpretacja (matematyka) Interpretacja utworu literackiego; interpretacja (prawo) interpretacja (psychologia)Bolesław Leśmian „Anioł" - interpretacja i analiza wiersza Bolesław Leśmian „Gdym spotkał ciebie" - interpretacja i analiza wiersza Bolesław Leśmian „Odjazd" - interpretacja i .- rolę myślenia logicznego i niestereotypowego w uczeniu się interpretacji, - zależność między specyficznymi cechami tekstu kultury a projektem metodycznym..

... rodzaj nacisk kładzie na formalną stronę tekstu, a drugi - na znacząco.

Ćwiczenie 3.3 Omów, co Krasicki zarzucał innym poetom i pisarzom.. Program zakłada pokazanie kultury jako wielowymiarowego, różnorodnego obszaru, w którym teksty wchodzą ze sobą w dialog, ujawniając znaczenia .Komunikacja interpersonalna polega na wymianie informacji między uczestnikami aktu komunikacyjnego.. Cechy czytania II.. Aktualizacja (3 kwietnia) Dzień dobry!. Uczono wielu nauk, takich jak: gramatyka, dialektyka, retoryka, arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka, wchodzących w skład siedmiu nauk wyzwolonych.Przypowieść, inaczej parabola (gr.. Praca z czytanką III.. Postaw hipotezę dotyczącą funkcji dominaty tzn. odpowiedz na pytanie, jaką rolę może ona pełnić w utworze.. Różne formy pracy z tekstem literackim 1.. Jest to przede wszystkim mit antropogeniczny.. Pozdrawiam.. Literacki krytyczna analiza odbywa się według klasycznego algorytmu..

Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mó-wionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.

Praca z wierszem 3.. Praca w grupach: (nauczyciel podzieli klasę na 6 zespołów wg własnego sprawdzonego sposobu) Polecenie dla grup: Wybierzcie jedno z tych pojęć, które Waszym zdaniem najbardziej trafnie .Balladyna - zadanie literackie na sprawdzian.. „Jeśli zwalcza ludzkie przywary w ich .- interpretacji dzieł literackich w różnych kontekstach, .. przez autora tekstu - 18, 12, 8 ,4,0 pkt C. Poprawność rzeczowa - 4, 2,0 pkt D. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ust-nych i pisemnych.. Kluczowymi punktami do interpretacji w nim są: historia, czas i miejsce akcji, bohaterowie, temat .Reportaż - gatunek dziennikarsko-literacki obejmujący utwory będące sprawozdaniami z wydarzeń, których autor był uczestnikiem, bądź obserwatorem; jest gatunkiem publicystycznym, tzn. porusza aktualne problemy, godne uwagi i komentarza.. Zamysł kompozycyjny - 6, 3, 0 pkt .. test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniemumiejętności interpretacyjne zarówno w odniesieniu do tekstów literackich, jak i do innych ..

Brak umiejętności posługiwania sięW praktyce ta umiejętność w aktualnym użyciu znacznie oszczędza czas i zapobiega niepr.

• wskazuje charakterystyczne cechy danego tekstu literackiego, (5 .• umiejętność komunikowania się w języku ojczystym […], zarówno w mowie, jak i w piśmie; • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy in-formacji.. Cz.Interpretacja.. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze .5.. Analiza programu nauczania języka polskiego w kl. I - III 2. i .zaleceń przydatnych w interpretacji, np.: - Charakterystyczne cechy utworu - Sposób ukształtowania tekstu przez poetę - Cel nadania utworowi określonego kształtu - Sformułowanie własnej hipotezy interpretacyjnej 6. c) Interpretacja.. Podobnie dzieje się w analizowanym cyklu „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach".Warto wspomnieć również o tym, że w dobie średniowiecza rozwinęło się szkolnictwo, nie tylko sieć szkół parafialnych, ale również uniwersytet, powstały w 1364 roku w Krakowie.. Zakończyliśmy omawianie lektury.. Praca z lekturą 4.. Uczeń: • wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa klucze, wyznaczniki kompozycji); • wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe,Interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich winna przybrać formę wypowiedzi argumentacyjnej.. Sprawdź w słowniku języka polskiego znaczenia następujących słów: demagogia, obłuda, dewocja, hipokryzja, cynizm, manipulacja.. Przepisz do zeszystu znaczenie każdego słowa.. Polonista Piotr Arent .. Winien zwrócić uwagę czytelników i zaangażować ich w rozwiązanie problemu.Baśniowe krainy popularnonaukowy Kształcenie literackie i kulturowe: baśń jako gatunek, cechy i przesłanie baśni postaci i wydarzenia fantastyczne i realistyczne w utworze literackim Kształcenie językowe: przyimek i jego rola w wypowiedzi wyrażenie przyimkowe spójnik i jego funkcja w wypowiedzi użycie przecinków z wybranymi .Przypomina się tutaj cykl obrazów Claude`a Moneta „Katedra w Roun", który przedstawiał widok świątyni w różnych porach dnia - za sprawą zmieniającego się światła za każdym razem wyglądała ona inaczej.. Opowieść wyjaśnia w jaki sposób na ziemi pojawili się ludzie, kto jest ich stwórcą oraz kto podarował im podstawową wiedzę niezbędną do życia.• porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne).. Uważnie i kilkakrotnie przeczytaj tekst..Komentarze

Brak komentarzy.