Profi plus karta charakterystykiW początkowym okresie naszej działalności byliśmy producentem środków chemii gospodarczej typu płyny do naczyń, do WC itp.. Przeznaczony do mycia powierzchni zanieczyszczonych lub skażonych krwią i substancją organiczną, wskazująca .. Data sporządzenia: Marzec 2009/ Data aktualizacji:30.06.2015r Wersja: 10 Strona 4 z 10 6.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI DAB and DAB plus Chromogen Solution Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwaKARTA CHARAKTERYSTYKI PASTA BHP (Podstawa rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.) Data opracowania : 04.05.2016 Data aktualizacji :25.05.2017 Rewizja 3 Strona 1 z 8 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I DENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja produktu Nazwa handlowa: PASTA BHPKarta charakterystyki: TUNAP Automotive.. GODZ. Firma działa na rynku nieprzerwanie od 1991r.. Strona 1 z 8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Działanie żrące na skórę, Kategoria 1A H314: Powoduje poważne oparzenia skóry orazPasta do mycia rąk Profi Plus (półpłynna) Pasta do mycia rąk o konsystencji półpłynnej przeznaczona jest do każdego typu dozownika pasty, Dysponujemy łatwym w użyciu i montażu zestawem dozującym pastę..

Po kilku latach działalności firma rozszerzyła asortyment ...Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na politykę prywatności.. Aby zagwarantować najlepszą możliwą obsługę, korzystamy z plików cookie.. Nara *one partie skóry spáukaü dokáadnie du * ilo ci ciepáej wody z mydáem i zastosowaü krem ochronny.. Lżejsza odKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 1907/2006/WE 1.. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Orkán čistič Wersja 1.0 SDS_CZ Numer Karty: 1674541 Aktualizacja: 06.04.2016 3 / 15 sodium metasilicate pentahydrate 2.3 Inne zagrożenia Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegająceKARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 01.03.2018 r. Roundup 360 Plus Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r Strona 2 z 14 Piktogram: Hasło ostrzegawcze: Uwaga Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 - Działa drażniąco na oczy.7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Sann Profi Czysty marmur Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY Brak danych 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Natychmiastowe i opóźnione efekty są wskazane w pkt..

W przypadku podra *nienia skontaktowaü si z lekarzem.KARTA CHARAKTERYSTYKI PHOS-PLUS Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH)z późn.

Skoncentrowana ciecz o działaniu bakterio i grzybobójczym przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni (pionowych i poziomych) oraz sprzętów mających i nie mających kontaktu z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach użyteczności publicznej (poza obszarem .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Orkán PROFI uni plus Wersja 1.0 SDS_CZ Numer Karty: 1677797 Aktualizacja: 21.07.2017 2 / 14 Substancje powodujące korozję metali, Kategoria 1 H290: Może powodować korozję metali.. j. Małgorzata i Sławomir Maksymowicz jest producentem chemii gospodarczej i profesjonalnej.. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki.. 2 i 11.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja angielska: 11.12.2018 r., wersja 1.0 Wersja obecna: 14.01.2019 r. Roundup 360 Plus Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. oraz jego sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r. Roundup 360 Plus Strona 4 z 13 SEKCJA 5.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ORKÁN PROFI ULTRA Wersja 1.0 SDS_PL Numer Karty: 1685127 Aktualizacja: 25.06.2015 4 / 15 Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie.. zmianami.. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej..

Przechowywać z dala od środków spożywczych.Sann Profi Odkamieniacz Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA (Ciąg dalszy) Patrz również p.8 i 13.

OTWARCIA: Pon-Pt: 7:00 - 15:00.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu: 1674547 Nazwa wyrobu: ORKAN PROFI EKOL-PLUS Zastosowania zidentyfikowane Srodek czyszczacy Numer telefonu alarmowego CARECHEM24 INTERNATIONAL (MULTILINGUAL SERVICE) +44 208 762 8322 Opracowano .KARTA CHARAKTERYSTYKI według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU DREIER 710 PROFI Data sporządzenia: 2018-07-18 Data aktualizacji: 2018-07-18 Wersja: 1 Strona 2 z 14 Produkt ten zawiera maksymalnie 30 g/l LZO Informacja uzupełniająca EUH 208 Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)on.. Zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem i podrażnieniami.. Polityka prywatnościKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ORKÁN PROFI ALU (BP) Wersja 2.0 SDS_CZ Numer Karty: 1683919 Aktualizacja: 06.09.2016 4 / 13 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.Sann Profi Czysty parkiet Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych.. Strona 1 z 9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1..

Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu.SANN PROFI - Płyn do dezynfekcji rąk SannProfi Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy) B.-Ogólne warunki przechowywania.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ORKÁN PROFI EXTRA (BP) Wersja 1.0 SDS_CZ Numer Karty: 1685198 Aktualizacja: 06.04.2016 3 / 14 Typ związku : Roztwór wodny Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna Nr CAS Nr WE Numer rejestracji Klasyfikacja Stężenie (% w/w) Wodorotlenek sodu 1310-73-2 215-185-5KONTAKT: tel.. 2.3.Profi basic S530 Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy) Poza już wymienionymi wskazówkami nie jest konieczne stosowanie się do żadnych konkretnych zaleceń dotyczą cych stosowania tego produktu.KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) załącznik II zmieniony przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zał.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa/ oznaczenie mieszaniny: PROFI BASIC G520 Zawiera: -.. Zamknij .QUATO 78 Plus Koncentrat myjąco-dezynfekujący, likwidujący przykre zapachy Opis: Skoncentrowany płyn myjący o działaniu dezynfekującym oraz usuwający przykre zapachy, opracowany specjalnie dla potrzeb różnych instytucji.. 1.2.Producent chemii PROFESJONALNEJ Firma PPH ,,TESS'' sp.. Podaj swój identyfikator klienta, aby rozpocząć pobieranie.. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Zagrożenia : Powoduje poważne uszkodzenie oczu.Sann Profi Zmywacz warstw ochronnych INTENSYWNY Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy) Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera: Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja ężenieSt CAS: 01-2119475104-44-XXXXData wystawienia: 26.04.2012 r. Wersja: 1.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI C 151 str. 5/9 Warto Substancje ści odniesienia w powietrzu, uśrednione dla okresu Dopuszczalne masy substancji, które mogę być odprowadzane w oczyszczonych ściekach jednej godziny roku kalendarzowego przemys łowych surfaktanty niejonowe - - 10 mg/lKARTA CHARAKTERYSTYKI BOCHEMIT QB PROFI str. 3/10 Sekcja 4: rodki pierwszej pomocy 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy W kontakcie ze skór : zdj ü zanieczyszczon odzie *.. PDF: Bezpieczne pobieranie.. Specjalnie przygotowane syntetyczne ścierniwo poprawia mechaniczną skuteczność mycia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt