Sprawozdanie z zajęć rozwijających z matematyki

sprawozdanie z zajęć rozwijających z matematyki.pdf

Proponujemy w nim ćwiczenia, które w pozytywny sposób wpływają na aktywność po-znawczą uczniów z klas I-III, ich postawę twórczą, emocje oraz motywację.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z matematyki „Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów" w roku szkolnym 2017/2018 Innowacja miała formę metodyczno - organizacyjną i dotyczyła lekcji matematyki, zajęć indywidualnych z matematyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych .Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania w szkole.. Stymuluje rozwój intelektualny uczniów.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI .. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, budzenie w nich pasji poznawczej i aktywności, ułatwienie zaprezentowania efektów własnej pracy na forum całej szkoły to tylko nieliczne z zadań jakie stawia przed sobą nauczyciel matematyki - opiekun koła matematycznego.Sprawozdanie z realizacji programu zajęć rozwijających zdolności z matematyki przygotowany dla uczniów klasy 1a Gimnazjum im.. Chciałam też popularyzować ją wśród szerokiego grona uczniów.. Ponadto uczniowie mieli możliwość doskonalenia sprawności .Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe - warsztaty kompetencji społecznych prowadzonych w Szkole Podstawowej im..

Zajęć rozwijających uzdolnienia.

Uzdolnienia i zainteresowania uczniów należy rozwijać już od najmłodszych lat.. 2009/2010 W I semestrze odbyło się 14 spotkań dla uczestników koła matematycznego, a ogólna frekwencja wyniosła 82,1 %.. Organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców) 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców) 31 godz. zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (6 dziewczynek, 4 chłopców)Projekt „Przez doskonalenie i rozwijanie - do sukcesu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć w okresie kwiecień - czerwiec 2012 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNOZ myślą o takich zajęciach opracowałam program zajęć edukacyjnych popularyzujący matematykę.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach..

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.

Informacje o realizacji zadania.. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów.matematyki, z drugiej - jak inspirować uczniów zdolnych do rozwijania zainteresowań i zdolności ma-tematycznych.. Książki z prywatnej biblioteki nauczyciela 7.. Komputer, programy edukacyjne 4.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. do czerwca 2012r.wiekowych mogły samodzielnie dobierać formy i metody prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu rozwijania pojęć matematycznych.. Cele programu Założenia programu „Tęczowa matematyka" są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmują one: 1.. Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności.- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V.

ROK SZKOLNY 2014/2015.. W związku z tym organizowałam dla wszystkich chętnych konkursy, trwające cały rok, takie jak: „Konkurs tablicowy", konkurs „Sudoku", czy dwuetapowy konkurs .PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).doczniwelowanie braków programowych, rozwijanie kreatywności uczniów, a tym samym lepsze przygotowanie do sprawdzianu klas VI.. Kalkulator, suwaki matematyczne 6.. Na .Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .. dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efek-tywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych PO 15 GODZINACH ZAJĘĆ W roku szkolnym 2012 / 2013 uczniowie klas I III Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych, realizowanych w ramach projektu UDA .Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012..

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi rok szkolny 2011/2012 W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 prowadziłam w gimnazjum zajęcia rozwijające zdolności z matematyki dla uczniów klasy 1a.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.„Matematyka z wesołym kangurem" „Zadania na szóstkę" IV.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez .Przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć 2.. Procedury osiągania celów Program będzie realizowany podczas: a) zajęć lekcyjnych w formie: krótkich rozmów indywidualnych nauczyciela z uczniem rozszerzającym lub formułującym problem, dodatkowych zadań podczas prac klasowych i prac domowych,Opublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaSprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (prowadząca .. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego, poszerzanie znajomości słownictwa oraz podstawowej gramatyki.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Zrealizowano 156/180 godzin.SPRAWOZDANIE.. WNIOSKI KOŃCOWE: 1.. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach„Zabawy z matematyką" - przedszkolaki realizują projekt z zakresu edukacji matematycznej Raz, dwa, trzy - licz i Ty".. 00.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zaleszany współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego .. 15 Uczniowie z zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze zmagali się z różnorodnymi tematami.. Płyty CD lub kasety VHS z prezentacjami matematycznymi 5.. Działania na rzecz edukacji matematycznej wspierane były przez Fundację mBanku, która promuje i dofinansowuje inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego, prezentujące innowacyjne podejście do .SPRAWOZDANIE z zajęć kółka matematycznego w klasach IV-VI SP w I semestrze r. szk..Komentarze

Brak komentarzy.