Charakterystyka zewnętrzna prądnicy bocznikowejWykreślić charakterystykę zewnętrzną prądnicy prądu stałego U = f (I) przy IF = const, n = const, dla dwu wartości prądu wzbudzenia (dwie krzywe naPorównując charakterystyki zewnętrzne prądnicy bocznikowej i obcowzbudnej, można zauważyć, że napięcie prądnicy bocznikowej maleje szybciej, a największy prąd, jakim można obciążyć maszynę jest nieznacznie większy od znamionowego.8.5.. Witam!. Obliczyć napięcie na zaciskach.W przebiegu charakterystyki zewnętrznej prądnicy bocznikowej charakterystyczną wartością jest prąd maksymalny I kr, który nie przekracza na ogół 2 3-krotnej wartości prądu znamionowego.. 5a Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego.. Twornik jest tu zespo em wiruj cym, czyli wirnikiem, natomiast magne nica zespo em spoczynkowym, czyli stojanem.charakterystyka zewnętrzna prądnicy.. Na rys. 3. podano te połączenia.. Prądnica obcowzbudna o danych: prędkość biegu jałowego w o =80 s-1, U o =240 V, R a =0,1 Ohm, pracuje z prędkością w=70 s-1 obciążona prądem I=30 A.. Uważamy przy tym, by nie wzrósł nadmiernie prąd .3.10.3.. Prądnica obcowzbudna Prądnicą obcowzbudną nazywany maszynę prądu stałego, której uzwojenie wzbudzenia zasilane jest z zewnętrznego źródła lub wyposażoną w magnesy trwałe.. Wiadomości teoretyczne Budowa maszyn prądu stałego Zasada działania i podstawowe zależności Straty energii i sprawność maszyn Oddziaływanie twornika Komutacja Rodzaje maszyn prądu stałego Prądnica bocznikowa prądu stałego Właściwości prądnic Rodzaje prądnic bocznikowych Charakterystyki prądnicy bocznikowej .Temat : Badanie maszyny szeregowo-bocznikowej pr du sta ego Ka da maszyna pr du sta ego sk ada si z trzech zasadniczych zespo w: twornika, magne nicy, urz dzenia szczotkowego..

Charakterystyka obciążenia prądnicy bocznikowej.

W przypadku maszyny bocznikowej, przy pominięciu oddziaływania twornika można przyjąć, że wartość strumienia magnetycznego (Φ) jest proporcjonalna do prądu, a wzór na moment ma postać: M = c M Φ I a lub po przekształceniu M ≈ c 1 I a.Prądnica obcowzbudna maszyna prądu stałego, której uzwojenie wzbudzenia zasilane jest z zewnętrznego źródła lub wyposażoną w magnesy trwałe.. Prąd wzbudzenia prądnicy obcowzbudnej nie zależy od prądu twornika.Wartość prądu w uzwojeniu wzbudzenia powinna być kontrolowana przez regulator wzbudzenia.Jako regulator ten może służyć specjalnie skonstruowany opornik o zmiennej .Gdy porównamy charakterystyki zewnętrzne prądnicy bocznikowej oraz obcowzbudnej, a się zauważyć, iż napięcie prądnicy bocznikowej będzie malało szybko, natomiast największy prąd, jakim jesteśmy w stanie obciążyć urządzenie jest trochę większy niż znamionowy.7.1.2.1 Charakterystyka zewnętrzna n=f(I) 7.1.2.2 Charakterystyka momentu M=f(I) 7.1.2.3 Rozruch silnika 7.1.2.4 Regulacja prędkości obrotowej silnika szeregowego 7.1.3 Prądnica bocznikowa i obcowzbudna 7.1.3.1 Warunki wzbudzenia prądnicy samowzbudnej 7.1.3.2 Charakterystyka zewnętrzna U=f(It) 7.2..

Napięcie zaś na zaciskach prądnicy spada.

Przy pominięciu oddziaływania twornika można przyjąć, że strumień jest proporcjonalny do prądu, a więc wzór: można zastąpić wzorem uproszczonym Charakterystyki momentu silnika bocznikowego przedstawiono na rysunkach nr 8 i 9.3.4.. Niestety w ruchu kolejowym często występują wahania napięcia na co uczulone są prądnice bocznikowe.Prądnica - minimalne obroty.. Przebieg ćwiczenia 7.2.1 Badanie .Rys.. I U IN U0 prądnica obcowzbudnapr prądnica szeregowo-bocznikowa ądnica bocznikowa Rys.10.8.. Prąd zwarcia prądnicy bocznikowej jest zwykle mniejszy niż prąd znamionowy i zależy od wartości napięcia szczątkowego U r.prądnicy bocznikowej , E1E2 - zaciski uzwojenia wzbudzenia prądnicy .. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej U=f(I) przy Iw=const, dla różnych wartości współczynnika mocy cos Gdy przez uzwojenie twornika maszyny synchronicznej przepływa prąd, wówczasCharakterystyka zewnętrzna prądnicy jest to zależność napięcia na zaciskach prądnicy od prądu obciążenia przy stałej prędkości obrotowej, oraz - dla prądnicy samowzbudnej - przy stałej rezystancji w obwodzie wzbudzenia Rm=const, natomiast dla prądnicy obcowzbudnej - przy stałym napięciu obwodu wzbudzenia Um=const.Prądnica szeregowo-bocznikowa opis Drukuj W prądnicy szeregowo bocznikowej skojarzono zaletę prądnicy bocznikowej polegającą na możliwości nastawienia napięcia biegu jałowego z zaletą prądnicy szeregowej, jaką jest zwiększenie przepływu wzbudzenia uzwojenia szeregowego przy wzroście prądu obciążenia.Rys..

Ustawiamy zadaną wartość napięcia prądnicy przy biegu jałowym U0.

Gdy będziemy włączać coraz więcej lamp w obwodzie zew-nętrznym prądnicy, oporność tego obwodu maleje i przez to prąd rośnie.. Prąd wzbudzenia prądnicy obcowzbudnej nie zależy od prądu twornika.Charakterystyka zewnętrzna prądnicy samowzbudnej, tj. zależność napięcia U na zaciskach od prądu obciążającego I przy stałej rezystancji R opornika regulacyjnego oraz stałej prędkości obrotowej.. Z przepływu prądu na rys. 56, widzimy, że:2 SPIS TREŚCI BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO 1.. Cel ćwiczenia 3 2.. Maszyny prądu stałego: a) obcowzbudna; b) bocznikowa; c) szeregowa; d) bocznikowo - szeregowa (strzałki kreskowe i litery w nawiasach dotyczą pracy silnikowej 3.Prądnica bocznikowa prądu stałego 3.1.Charakterystyka M=f(I) przy U=const i Rf=const ma przebieg zbliżony do prostoliniowego.. Charakterystyki zewnętrzne prądnic prą Icharakterystyka techniczna Prądnica bocznikowa przeznaczona do pracy w jednoprzewodowej instalacji elektrycznej prądu stałego do pojazdów motocyklowych.. Wyznaczenie charakterystyki zewnętrznej i wewnętrznej prądnicy obcowzbudnej Połączyć układ wg schematu jak na rys. 7. zewnętrzną prądnicy DC bez regulatora napięcia dla stałej prędkości kątowej.. Schemat układu połączeń do wyznaczania charakterystyki zewnętrznej Po uruchomieniu prądnicy jak w p..

Zaletą prądnicy bocznikowej jest stosunkowo mały prąd zwarcia.

CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNA Badamy określony typ prądnicy (połączenie 1 lub 2 w obwodzie wzbudzenia).. prądnica generuje si.obcowzbudna lub samowzbudna (bocznikowa, szeregowa i szeregowo bocznikowa).. 3 za pomocą zasilacza regulowanego regulujemy prądW takim przypadku charakterystyki mechaniczne (rozkład obciążeń) będą miały przebiegi pokazane na rysunku 3.1 .Temat: Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego pr ądu stałego Charakterystyk ą mechaniczn ą silnika bocznikowego nazywamy zale Ŝno ść pr ędko ści obrotowej od momentu obci ąŜenia.prądnicy bocznikowej w miarę zwiększania prądu obciążenia, maleje również prąd wzbudzenia, co zmniejsza dodatkowo SEM i napięcie na zaciskach.. WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ZEWNĘTRZNEJ PRĄDNICY SAMOWZBUDNEJ BOCZNIKOWEJ Charakterystyka zewnętrzna prądnicy U = f(I) jest to zależność napięcia U na zaciskach prądnicy od prądu obciążenia I przy stałej rezystancji obwodu wzbudzenia prądnicy i przy stałej prędkości obrotowej nn =18.. Składają się na to różne przyczyny.. Wraz ze wzrostem obciążenia maleje napięcie na zaciskach.. dostałem zadanie o treści : wyznacz char.. Wykreślić charakterystykę biegu jałowego oraz charakterystykę obciążenia prądnicy prądu stałego U = f (I F) przy I = const, n = const (dwie krzywe na jednym wykresie).. Rys. 15 Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego dla różnych wartości napięcia twornika.. Jednak dalsze zmniejszanie rezystancji, aż do zwarcia obwodu zewnętrznego prądnicy bocznikowej, spowoduje, że praca prądnicy .Gdy porównamy charakterystyki zewnętrzne prądnicy bocznikowej oraz obcowzbudnej, a się zauważyć, iż napięcie prądnicy bocznikowej będzie malało szybko, natomiast największy prąd, jakim jesteśmy w stanie obciążyć urządzenie jest trochę większy niż znamionowy.Co to jest charakterystyka zewnętrzna prądnicy bocznikowej?. Jeżeli alternator ma początek charakterystyki (I=0) dla 14V przy 1000 obr/min, to znaczy, że przy 500 obr/min będzie dawał tylko 7V, a przy 250 obr/min będzie dawał 3,5V - we wszystkich przypadkach z prądem obciążenia równym ZERO.. Pomiary wykonujemy przy zwiększanym skokowo obciążeniu, poprzez zdalne załączanie re-zystorów Robc ..Komentarze

Brak komentarzy.