Kryteria oceny opowiadania gimnazjumEkspresja przekazu.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Autorki omawiają wszystkie literackie formy wypowiedzi, np. opis, opowiadanie, recenzję itd.. Prawda psychologiczna w przedstawieniu postaci.. II Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. Ciekawy sposób prowadzenia narracji (np. wprowadzenie dialogu, elementów innych form wypowiedzi .Kryteria oceny opowiadania z dialogiem Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I TEMAT (0-6)* I Rozwinięcie tematu 0-2 p. II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania] 0-1 p. III Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku zdarzeń 0-1 p. IV Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji* Jeżeli uczeń pisze opowiadanie na inny temat lub pisze pracę w innej formie, otrzymuje 0 punktów również w pozostałych kryteriach.. Ocenianie aktywności na lekcjach oraz ocenianie prac dodatkowych VIII.. Indywidualizacja języka.. opracowała: mgr Renata Jakubiak.. 2.Kryteria oceny opisu krajobrazu [klasy V - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz [punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania] 1p.. 2.Ocena dopuszczająca wystawiana jest w wypadku spełnienia poniższych kryteriów: a) umiejętności komunikacyjne opowiadanie o sobie .Znajdziesz tu informacje o tym jak pisać opowiadanie - wypowiedź twórczą na sprawdzian ósmoklasisty, cechy opowiadania, elementy opowiadania, kryteria oceny opowiadania.Opowiadanie twórcze wymaga większego wysiłku, sprawności językowej i fantazji..

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum X.

Napisz opowiadanie o podróży, podczas której wydarzyło się coś, co sprawiło, że ktoś stał się sławny.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Kryteria oceny sprawdzianu z .Poradnik skierowany jest zarówno dla ucznia jak i nauczyciela.. Obecność informacji dotyczących czasu rozgrywanych wydarzeń 0 - 1 p. Zastosuj dialog.Opowiadanie - jak pisać?. Znajomość realiów.. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. Stopień zainteresowania odbiorcy.. Kryteria podają listę umiejętności, którymi uczeń musi wykazać się na daną ocenę po spełnieniu wymagań na oceny niższe.. Znajomość realiów.. Realizacja tematu/wymaganych elementów opowiadania (0-1-2-3 pkt) - wymaga dookreślenia w zależności od wybranego tematu opowiadania: .. Szkoła samodzielnego myślenia oraz Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku zdarzeń 0 - 1p.. Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna.Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego A Koncepcja interpretacyjna B Uzasadnienie tezy interpretacyjnej C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 9 Koncepcja niesprzeczna z utworem, spójna i obejmująca sensy niedosłowne 15 Uzasadnienie trafneKryteria oceny opowiadania twórczego (zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zgodność pracy z tematem 1p..

OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.

- dobry 6 - 5p.. Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i-):.. * Jeżeli uczeńcharakteryzuje inną postać (nieliteracką) lub pisze pracę w innej formie, otrzymuje 0 punktów również w pozostałych kryteriach.. Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka polskiego do możliwości uczniów zeKryteria oceny z historii w kl. I gimnazjum.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Zapoznaj się z naszymi propozycjami wypracowań z różnych przedmiotów i zwróć uwagę na to, że te najbardziej interesujące możesz dodawać do swojej listy ulubionych prac.Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego .. 0 - 2 p.Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów z języka polskiego w klasie III gimnazjum Kształcone umiejętności zdobywania wiedzy zgodnie z podstawą programową 1.. .KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA.. Kryteria oceny opowiadania twórczego Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1.. II Zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym - co najmniej jeden 0-1p.DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM w roku szkolnym 2012/2013.. - dopuszczający 3 - 0p.. W latach 2010-2015 w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej koordynator .Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna przy zachowaniu wyżej wymienionej procedury.. Jeżeli kryterium Elementy wzbogacające wypowiedź nie zostało spełnione, a wszystkie pozostałe kryteria są zrealizowane, to ocenę należy obniżyć o jeden poziom..

Poziomy wymagań na poszczególne oceny IX.

Prawda psychologiczna w przedstawieniu postaci.. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawkiOcena postaci dokonuje oceny postaci, uzasad-nia swoją opinię dokonuje oceny postaci a w zależności od możliwości, jakie stwarza wskazana postać.. Wyczerpujące rozwinięcie tematu.. Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.. Poprawność stylistyczna, ortograficzna .OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.. Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. Ocena celująca kryteria: Uczeń: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VII, VIII i IX przyznaje się 0 punktów.. Indywidualizacja języka.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. 2.Opowiadanie 100 Opis dzieła sztuki - reprodukcji obrazu 189 Streszczenie 263 Kryteria oceny zaproszenia Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co] 0-1p.. Obecność dialogów i opisów.. przy pomocy ukierunkowanych pytań opowiada o życiu starożytnych Greków i Rzymian • Potrafi wskazać w dzisiejszym języku słownictwo i wyrażenia zaczerpnięte ze starożytności • Zna początki chrześcijaństwa • Zna najważniejsze wydarzenia i postacie związane z najdawniejszą .Kryteria oceny opowiadania - 20 pkt..

Trafny tytuł (odpowiedni do treści opowiadania) 0 - 1p.

Opowiadanie wydarzeń z zachowaniem chronologii.. III Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń 1p.. opowiada własnymi słowami wybrane wydarzenie z fabuły utworu epickiego,KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Idą w ruch pisaki, kredki, zakreślacze, które sobie wzajemnie pożyczamy.Kryteria oceny dyktanda 1 błąd ortograficzny pierwszorzędny (h ch, rz ż, u ó, wielka litera i mała litera, nie z podstawowymi częściami mowy) obniża ocenę o jeden stopień, 3 błędy ortograficzne drugorzędne obniżają ocenę o jeden stopień, 5 błędów interpunkcyjnych obniża ocenę o jeden stopień.. Ekspresja przekazu.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA.. Określenie tematyki obrazu.. 1.KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA Realizacja tematu (0-7 p.). KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). - niedostateczny Kryteria oceny opowiadania odtwórczegoKryteria oceniania z języku angielskim do oceny opisowej w kl. I - III; Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego w gimnazjum: opis przeżyć wewnętrznych, opowiadania, przemówienia, rozprawki, czarakterystyki, recenzji, dzieła sztuki - Lasy tropikalne na świecie - The world's rainforests.. Kryteria oceny zachowania:3 KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA DRUGA GIMNAZJUM 1.Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie wykazuje zainteresowania nauką przedmiotu.. TEMAT (0 - 7)* Zgodność pracy z tematem 0 - 1 p.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. W rozwini ęciu zgodnie z tematem: a) prowadzenie narracji w sposób Ŝywy, urozmaicony (wł ączanie środków ekspresji, kreowanie dramaturgii zdarze ń, dynamizacja);Katalog ściąg i wypracowań z zakresu Opowiadania - Język polski.. Stopień zainteresowania odbiorcy.. Uwaga!. - bardzo dobry 8 - 7p.. Obecność dialogów i opisów.. Konspekt lekcji języka .VI.. Informacje dotyczące miejsca rozgrywanych wydarzeń.. Opowiadanie z dialogiem Nr Kryteria Liczba punktów Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów I Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy 0-1 Pisze zgodnie z poleceniem IIKryteria oceny opowiadania.. oraz formy użytkowe, np. list motywacyjny, dedykacje, życzenia itd., przewidziane w programie nauczania w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.Oto ogólne kryteria oceny stosowane w naszej szkole na lekcjach języka polskiego (przez każdego polonistę uczącego w Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie ; dostępne - jak inne dokumenty - w bibliotece szkolnej).. Wyczerpujące (lub nie) rozwinięcie tematu.. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.. Napisz opowiadanie, w którym przedstawisz jak zmieniło się życie bohatera - narratora po otrzymaniu listu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt