Statystyka opisowa interpretacjeCelem przedmiotu jest poznanie metod statystycznych, ich zastosowań oraz interpretacja otrzymanych wyników.. STATYSTYKA - korelacje Author:Statystyka zajmuje się badaniem procesu zbierania oraz interpretacji danych liczbowych lub jakościowych.. Krótkie terminy realizacjiStatystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.. Zadanie 3.. Uzyskiwanie danych 3.. Krystian Karczyński Strona 6 IV.. Wprowadzenie.. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru.Statystyka opisowa - miary zmienności 1 Miary pozycyjne 1.. Wysoka wartość współczynnika oznacza duże zróżnicowanie cechy i świadczy o niejednorodności badanej populacji, niska wartość świadczy o małej zmienności cechy i .Maksimowicz-Ajchel Alicja, Wstęp do statystyki: Metody opisu statystycznego, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, ISBN 978-83-235-0267-8 4+ Martyna Szczygieł28.. Miary koncentracjiSTATYSTYKA OPISOWA PODSTAWOWE WZORY MIARY POŁOŻENIA Średnia Dla danych indywidualnych: x = 1 n Xn i=1 x i Dla szeregu rozdzielczego x = 1 n Xk i=1 n ix˙ i, gdzie ˙x i - środek i-tego przedziału, n i - liczność i-tego przedziału.. Planowanie badania 2.. Kwantyle rz ędu 1/4, 1/2, 3/4 sąinaczej nazywane kwartylami..

Statystyka opisowa.

WARIANCJA TYP ZMIENNEJ: Ilościowa.. Statystyka Opisowa - Obliczenia (1) Typowy obszar zmienności.. Statystyki opisowe służą opisaniu najważniejszych informacji na temat analizowanych w badaniu zmiennych i grup osób badanych.. OGRANICZENIA: Brak.. Należy tego unikać.. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru.Statystyka opisowatraktuje o metodach statystycznego opisu (analizy) wyników badań opartych na obserwacji pełnej, wyczerpującej - jest to ujęcie deterministyczne.. 10 1.2.2.Statystyka matematyczna.. Na dział statystyki .Interpretacja jest podobna do współczynnika korelacji liniowej Pearsona.. Za ich pomocą określamy liczbę obserwacji, średnie wyniki, zróżnicowanie obserwacji i inne.. Inaczej mówiąc, czy wyniki są bardziej skoncentrowane wokół średniej, czy są małe różnice pomiędzy średnią a poszczególnymi wynikami czy może rozproszenie wyników jest duże, duża jest różnica .Interpretacja współczynników asymetrii 0 asymetria lewostronna 0 asymetria prawostronna 0 rozklad symetryczny < → > → = → s s s W W W.. Z analizy miesięcznych wpłat dokonywanych przez ogół klientów jednego z banków wynika, że przeciętna wpłata wynosi 500zł, zmienność 15% i najczęściej dokonywaną wpłatą jest wpłata w wysokości 550zł.Czym dokładnie jest współczynnik zmienności?.

Niniejszy skrypt stanowi pomoc dydaktyczną do przedmiotów Statystyka oraz Statystyka opisowa.

Od czego najlepiej zacząć analizę danych, gdy już wszystkie pracowicie wprowadzimy do programu i nie mamy pojęcia co dalej?Musimy się zaznajomić z naszymi danymi i zobaczyć co tak naprawdę udało nam się zebrać i jakie analizy będzie można na tych danych przeprowadzić.. Interpretacja ujemności/dodatności taka sama jak WS.. Statystyka zajmuje się również aspektami planowania oraz zbierania informacji potrzebnych do wykonania analizy i interpretacji- najczęściej polega to na przygotowaniu ankiety/sondażu bądź przeprowadzeniu eksperymentu.. Dzieli się ona na: 1) analizę struktury (budowy) zjawisk, 2) analizę dynamiki (zmian w czasie) zjawisk, 3) analizę współzależności zjawisk.. Katedra Statystyki.. Na podstawie opinii o zdrowiu 10 pacjentów wydanych przez dwóch lekarzy chcemy ustali ć współzale żno ść mi ędzy tymi opiniami, które zostały wyra żone w punktach.. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru.Statystyka - średnia arytmetyczna,geometryczna,modalna,mediana,kwantyle,rozstęp,wariancja,odchylenie standadowe,przeciętne,współczynnik zmienności,skośności,skupienia.ZAPRASZAM.Statystyka opisowa - statystyczny opis danych..

Statystyka opisowa ...Cel ćwiczeń I Opis ćwiczeń I Statystyka opisowa I Wnioskowanie statystyczne I Bibliografia .

Przykład .. Moment standaryzowany trzeciego rzędu: 3 3 m As S Interpretacja siły asymetrii taka sama jak w AS.. Do tego służą nam statystyki opisowe.Statystyka.. Współczynnik zmienności, podobnie jak odchylenie standardowe, należy do miar rozproszenia, służy więc do badania stopnia zróżnicowania wartości zmiennej.. Do statystyk opisowych możemy zaliczyć: miary występowania, np. liczba obserwacji, procent skumulowany.Bardzo wartościowym i praktycznym sposobem na wzbogacenie statystyki opisowej jest wykorzystywanie analizy wskaźnikowej.. Podstawy statystyki Statystyka zajmuje się metodami zbierania informacji liczbowych oraz ich analizą i interpretacją.. Błędy popełnione w trakcie zbierania i wprowadza-nia danych do baz komputerowych, w zwielokrotnionym natężeniu, ujawniają się w koń-Oblicz współczynnik asymetrii (skośności) na 3 sposoby.. •Statystyka matematyczna (ang. Mathematical lub inductive statistics) zajmuje się wnioskowaniem o własnościach populacji na W obrębie statystyki mieszczą się dwa, w pewnym sensie skrajne, nurty.. OGRANICZENIA: Dane muszą mieć rozkład w przybliżeniu normalny.Statystyka Opisowa Wzory Szereg rozdzielczy: x i .. Szeregi Statystyczne (2) Szeregi statystyczne.Analizy Statystyczne i opracowanie wyników badań do: prac naukowych (granty, badania statutowe, badania własne), artykułów naukowych, obliczenia do prac (doktorskich, magisterskich, dyplomowych), analiza wyników badań ankietowych..

Statystyka opisowa to dział zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.

Dominanta (moda) Liczba najczęściej występująca (jeśli taka istnieje) - dla danych idywidualnych .Statystyka jako nauka dzieli się na: statystykę opisową (opis statystyczny), która zajmuje się metodami groma-dzenia, opracowania i prezentacji danych wraz z ich sumarycznym opisem, statystykę matematyczną (wnioskowanie statystyczne), która zajmuje się metodami wnioskowania o całej zbiorowości na podstawie zbadania pewnej jejStatystyczna interpretacja wyników eksperymentu Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej Wydział In Ŝynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Podstawowe zadanie statystyki Statystyka to uniwersalne i łatwo dost ępne narz ędzie, które pomaga konwertowa ć wyniki eksperymentu na wiedz ęo badanym obiekcie lub procesie.Statystyka opisowa - dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.. Schemat przeprowadzania badania opisowej analizy struktury 1.. Interpretacja otrzymanego wyniku: Połowa badanych osób (czyli 8) dojeżdża do dworca w czasie krótszym lub równym 3,5 minuty, druga połowa - w czasie dłuższym.Teoria Statystyki Opisowej (2) Badanie statystyczne.. Ocena jakości i poprawności danych .. Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, analizą, interpretacją oraz prezentacją danych .. Rodzaje skal pomiarowych.. Przedmiotem statystyki są metody badania prawidłowości występujących w zjawiskach masowych.Wariancja Wariancja jest podstawową miarą zmienności obserwowanych wyników.Wariancja informuje o tym, jak duże jest zróżnicowanie wyników w danym zbiorze wyników (zmiennej).. Miary w Statystyce Opisowej (4) Miary klasyczne i pozycyjne.. , zbiorowośćna określone części pod względem liczby jednostek, części te pozostajądo siebie w określonych proporcjach.. Treść dostępna po zalogowaniu.. Istotę wiele problemów badawczych można ograniczyć do śledzenia zachowania kluczowych wskaźników - ich zmienności w czasie oraz różnic w wartościach pomiędzy innymi zbiorowościami.INTERPRETACJA WYNIKU: Różnica największej i najmniejszej wartości zmiennej.. Pierwszy, zwany analizą danych, traktuje konkretne informacje liczbowe jako unikatowy zbiór liczb, bez przyjmowania żadnych dodatkowych założeń.Statystyka opisowa..Komentarze

Brak komentarzy.