Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 201819Podjąć działania rozwijające inteligencję intrapersonalną oraz działania w kierunku racjonalnego odżywiania .. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019Wzór pisma dyrektora do rady rodziców przedszkola w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela: Wzór protokołu z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej: Wzór zarządzenia dyrektora przedszkola w spr powołania komisji: Wzór zaświadczenia komisji kwalifikacyjnej o uzyskaniu przez nauczyciela akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowegoSprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/220 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce warunki do harmonijnego rozwoju dzieciom.. z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust.. 24 zobowiązuje dyrektora do przedstawienia wniosków z nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia każdego roku, ale nie ma w nim mowy ile razy, jak było zapisane w u.o s.o.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznymSprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 (na podstawie art. 40 ust..

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

Formami nadzoru pedagogicznego są:Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkolaPrzedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymańska Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2016/2017SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wWzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły (po dostosowaniu można go również wykorzystać w przedszkolu) - można pobrać tutaj>> Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.. 1 pkt 6.Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola oraz koncepcję pracy przedszkola, programPodstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust..

zrealizowany Ujęto w koncepcji pracy przedszkola do realizacji w rocznym w planie.

5.1.2. rozwoju 2.sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2018/2019; Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019 .. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r..

Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.

Z pewnością przygotowując się do sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego, warto zweryfikować plan nadzoru pod względem stopnia jego wykonania.. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.. Przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących .. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp.W rozporządzeniu MEN o nadzorze pedagogicznym z sierpnia 2017r., par.. z 2018 r. poz. 996) - art. 70 ust.. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 69 ust.. Istotne także będzie odniesienie się do działań, które musieliśmy podjąć doraźnie.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z. dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. Zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach ze specjalistami,Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.. Dokumenty na rok szkolny 2017/2018 .. Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek 89 5.1.3..

ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.

Projekt i wykonanie Media ISQ - Projektowanie Stron Internetowych.Nadzór pedagogiczny jest prowadzony w trybie działań planowych i doraźnych.. z 2017 r. poz. 1658) Statut przedszkola, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2018/2019,Czytaj więcej o: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 31 sierpnia 2018 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.. Jak więc należy tą kwestie interpretować?1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust.. Program wychowania przedszkolnego Zabawy z porami roku; Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018; Statut Przedszkola ; Realizacja projektu Nowoczesne Przedszkole - koła zainteresowań; Kalendarz .Wnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: L.p..Komentarze

Brak komentarzy.