Podaj dwa przykłady przejawów globalizacji na płaszczyźnie politycznejBardzo duży odsetek mieszkańców państw określanych jako biedne żyje w skrajnej .Przykładem niech będzie wieloletni konflikt Izrael-Palestyna.. Ludność krajów wysoko rozwiniętych ma zwykle szeroki dostęp do różnych dóbr i usług.. Ze współ- zależnościami spotykamy się wszędzie - w domu (na przykład, gdy rodzice na zmianę opiekują się małym dzieckiem), w szkole (na przykład grając w gry zespołowe), w polityce (parlament nie może wprowadzić .Podaj przykłady enklaw, eksklaw i terytoriów zależnych na świecie.. Jest zjawiskiem wtórnym wobec postępu naukowo-technicznego, który najpierw wpłynął na stosunki gospodarczo-społeczne, a następnie na relacje kulturowo-cywilizacyjne.. W wymiarze gospodarczym globalizacja oznacza rozszerzanie się systemu kapitalistycznego na coraz większy obszar kuli ziemskiej oraz transformację lokalnych .Dwie osoby lub dwa procesy są współzależne, kiedy wpływają na siebie nawzajem, nie mogą bez siebie istnieć.. Na czym polega globalizacja?. Po przeciwnej stronie są ci, którzy są pewni, że termin ten określa procesy, którym należy się zdecydowanie przeciwstawić.. Globalizacja w znacznym stopniu dotyczy spraw politycznych.Organizacja Narodów Zjednoczonych grupuje 193 państwa.. Maturalne karty pracy.Uzupełnij tabelę, wpisując po jednym przykładzie przejawu globalizacji w każdej z podanych płaszczyzn..

Podaj po dwa przykłady przejawów globalizacji na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej.

Globalizacja doprowadziła do powstania organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym i finansowym, które istotnie oddziałują na gospodarkę światową.. Powstawanie organizacji międzynaro Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 2.. Od komórek, komputerów, restauracji, książek np. Harry Potter aż po filmy.. Na wielowymiarowość i wieloaspektowość globalizacji zwraca uwagę David Held, kiedy pisze, że ?globalizacja oznacza rozprzestrzenianie się oraz intensyfikację relacji społecznych, ekonomicznych i politycznych między poszczególnymi regionami i kontynentami.Jest zjawiskiem wielowymiarowym, obejmującym wiele rozmaitych procesów o różnej skali czasowej?. a) rozwój transportu, głównie lotnictwa i przewozów kontenerowych b) swobodny i błyskawiczny przepływ informacji c) swobodny przepływ kapitału, towaru i usług d) zawieranie politycznych koalicji międzynarodowych 7.. Także w samym kraju zamieszkania globalizacja jest .Zaznacz odpowiedzi zawierające przykłady przejawów globalizacji na płaszczyźnie technologicznej..

Polityczne aspekty globalizacji .

plusy globalizacji: - przyczynia się do likwidacji barier handlowych i przepływu towarów - prowadzi do usprawnienia komunikacji i upowszechnienia nowych technologii - umożliwia integrację ludzi pochodzących z równych kultur - ludność w krajach biednych otrzymuje pracę dzięki inwestycjom korporacji ponadnarodowych - dobrym językiem globalizacji jest język angielski .Globalizacja, polega na integracji gospodarczej i społecznej świata.. Powoduje to zniesienie większość barier występujących w handlu międzynarodowym, przez co w założeniu firmy z Azji czy Ameryki Południowej mogą konkurować swoimi towarami na rynkach europejskich, czy amerykańskich.Globalizacja polityczna, proces umiędzynaradawiania stosunków społecznych i politycznych, czego konsekwencją jest przeniesienie części uprawnień władczych z instytucji państwowych na instytucje międzynarodowe.Polityczny wymiar globalizacji jest jedną z części składowych tego dynamicznego i głębokiego procesu, który współtworzą: pogłębianie więzi międzynarodowych .Zadanie: podaj przykłady globalizacji politycznej i gospodarczej Rozwiązanie: w wyniku procesu globalizacji politycznej powstały takie organizacje międzynarodowe jak bank Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Globalizacja - oficjalnie globalizacja to zjawisko pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze zwiększeniem współdziałania i integracji systemów gospodarczych poszczególnych narodów poprzez wzrost handlu międzynarodowego, inwestycji i przepływu kapitału..

4.Polityczny wymiar globalizacji .

płaszczyzna gospodarcza płaszczyzna społeczno-kulturowa płaszczyzna technologicznapodaj przykłady przejawów globalizacji w moim codziennym życiu .. popijając Coca Colą (amerykański koncern), oglądając program "Taniec z gwiazdami" (na licencji angielskiej) w telewizorze marki Panasonic (koncern japoński), jeździsz samochodem marki Mitsubushi (koncern japoński), tankując benzynę na stacji BP (koncern brytyjski .ŁyKaSzEq10.. Wyjaśnij, w jaki sposób kolonializm i dekolonizacja wpłynęły na współczesny podział polityczny świata.. W płaszczyźnie politycznej przejawy globalizacji dotyczą głównie procesów integracyjnych, wspólnego działania o charakterze globalnym np. przeciwdziałania .PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego powstają nowe organizmy gospodarcze o odmiennych właściwościach.. Taki rozdźwięk wartości systematycznie występuje na płaszczyznach: władzy, politycznych, światopoglądowych, etycznych, religijnych, zasad moralnych.. Wyjeżdżając na wakacje za granice mamy świadomość, że tam zobaczymy to, co jest u nas w kraju np. możemy napić się Coca Coli, iść na film Bridget Jones.. Bez współpracy międzynarodowej, niemożliwy byłby postęp tak szybki i w tak wielu dziedzinach jak obecnie.Jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny proces i jedynym problemem dla nich jest jej rozszerzenie..

Płaszczyzna globalizacji, przejaw globalizacji, skutki globalizacji dla Polski.

Wymień przyczyny rozpadu systemu kolonialnego.. Globalizacja w sensie gospodarczym polega na zapewnieniu swobodnego przepływu dóbr i usług.Globalizację można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: społecznej (społeczno‑kulturowej), gospodarczej (gospodarczo‑technologicznej), ekonomicznej i ekologicznej.. 9.GLOBALIZACJA to zjawisko pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze zwiększeniem współdziałania i integracji systemów gospodarczych poszczególnych narodów poprzez wzrost handlu międzynarodowego, inwestycji i przepływu kapitału.. Do najważniejszych z nich zaliczamy: Światową Organizację Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang.Dysproporcje na świecie Stopień rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw decyduje o poziomie życia zamieszkujących je obywateli.. Zaznacz .Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w głównej mierze na ujednoliceniu rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów.. Poprzez swoje organy, jak Zgromadzenie Ogólne czy Rada Bezpieczeństwa, oraz wyspecjalizowane organizacje typu Międzynarodowy Fundusz Walutowy wpływa na decyzje lub działania państw członkowskich.Płaszczyzny globalizacji: społeczno-kulturowa W płaszczyźnie społeczno -kulturowej globalizacja wpływa na: rozpowszechnianie jednolitego stylu w kulturze masowej (m.in. międzynarodowe festiwale filmowe, koncerty, pokazy mody), wzorce zachować docierają do najdalszych zakątków świata -także izolowanych,Globalizacja wpływa na niszczenie środowiska naturalnego wskutek nierównomiernego wykorzystania zasobów surowców.. W sferze globalizacji politycznej zarysowują się również niekorzystne tendencje.Globalizacja "gości" z nami na każdym kroku.. Opisz przemiany społeczno-ustrojowe w Europie po 1989 roku oraz ich wpływ na podział polityczny.. Opiera się na uprzedzeniach, przekonaniach, zaszłościach (historycznych), często prowadzi do izolacji stron.15.. Ostatnio zjawisko to objęło swym zasięgiem również wymianę kulturową, społeczną i technologiczną, która przekracza .Płaszczyzna społeczno-kulturowa Płaszczyzna ekologiczna Rozpowszechnienie jednolitych stylów w kulturze masowej (międzynarodowe festiwale, koncerty, pokazy Międzynarodowe środowiska pracy Kształtowanie norm i poglądów przez środki masowego przekazu Swobodny przepływ osób🎓 Przykłady przejawów globalizacji na płaszczyźnie politycznej: 1.. Globalizacja ma duży wpływ na życie mojej rodziny, zarówno pozytywny, jak i negatywny.Cechy globalizacji.. Wśród krajów wysoko rozwiniętych także są duże dysproporcje..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt