Sprawozdanie z planu pracy szkoły 20192020Wola Wierzbowska 27. [email protected] spotkań podsumowujących pracę w I semestrze - kl. I - Ewa Gutowska, kl. II - Wiesława Zientara,kl.III-BożennaKuć.. Zostało napisane na podstawieSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA W SZKOLE W OBSZARZE 8.. Cieszę się, że materiał był dla Pani pomocny!. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Zebranie informacji do sprawozdania z pracy zespołuwIsemestrze.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn.. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach 3.. Sprawozdanie z I semestru 2015_16.. Wyremontowano aulę.. imiĘ i nazwisko nauczyciela - … nazwa szkoŁy - … stanowisko pracy - … imiĘ i nazwisko opiekuna staŻu - … .. Od 25 marca 2020 r. nauka obowiązkowo odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.. o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego.. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach 5.. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie 6..

reprezentowanie szkoły, wolontariat.

ROK SZKOLNY 2016/2017 .. Szanowni Państwo!. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. tworzenie instrumentów z dostępnych .Sprawozdanie informuje o realizacji KPDZ/2009-2011 w roku 2010, bowiem informacja o realizacji zadań w 2009 r. zawarta została w KPDZ/2009-2011 przyjętym przez Radę Ministrów 14 lipca 2010 r. Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na latab.. Urząd Gminy Łysomice 2.. Trzech nauczycieli pełniło funkcję opiekuna stażu.Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Zespół kierowniczy.. Gminna Biblioteka Publiczna 7.Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust.. Zrozumiałam jak napisać aneks o pracy zdalnej do mojego planu rozwoju .. Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' .Sprawozdanie z pracy szkoły w roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/2011 w II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy zatrudnionych było 44 nauczycieli, z tej liczby 30 dyplomowanych, 9 mianowanych, 5 kontraktowych i 4 osoby w okresie stażu na awans zawodowy..

planu rozwoju zawodowego.

Zespół Szkół Nr 2 w Turznie 4. zm.) zobowiązuje ministra właściwego do spraw pracy do sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia.Efekty realizacji planu pracy kształcenia na odległość.. Odnowienie okien w salach nr 5, 7.. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.. Nazwa jednostki 1.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. zabawy taneczne, muzyczno - ruchowe, zumba kids, zabawy rytmiczne, słuchowe, nauka piosenek.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego .koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach I. II.Zespół wychowawczy III.Zespół do spraw profilaktyki IV.Zespół do sprawpromocji .Wymiana poglądów i doświadczeń z innymi pozwoliła mi wprowadzać zmiany i doskonalić własny warsztat pracy.. konkursy pozaszkolne .. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/20171 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE II półrocze 2014/ BAZA SZKOŁY: Zakupiono 10 komputerów do pracowni informatycznej..

Sprawozdanie z pracy zdalnej - filmik instruktażowy i plik.

Został on opracowany w oparciuSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020.. Krótki opis Nauczyciel - opiekunsprawozdanie z realizacji planu pracy zespoŁu szkolno-przedszkolnego w brudzeniu duŻym na rok szkolny 2014/2015 zadania sprawozdanie z realizacji i. organizacja procesu dydaktyczno wychowawczego 1. pracaSprawozdanie z realizacji planu pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im.. Brałam czynny udział w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego naedukacyjne dzieci z zaburzeniami" 3.K.Smolej-.1kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki, kurs I stopnia „Język fonogestów" 1.szkolenie „Uczeń niepełnosprawny w szkole-uczeń z autyzmem, z zespołem Aspergera"-A.Dzieszko, E.Sak, U.Sierkowska,J.Wierzbicka, K.Smolej 2.Warsztaty „Metody pracy z tekstem poetyckim w szkole podstawowej iSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017 1.. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2.. Przekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16..

Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół w Czchowie im.

Jak je kształtować?. Radosny ruch ku muzyce.. 9 kwietnia 2020 at 12:40.sprawozdanie z realizacji.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.. czas trwania staŻu - …Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji J.Ch.Ruberga w Lędzinach za rok szkolny 2013/2014 I. pkt.2 Rozporządzenia.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Koncepcji Pracy Przedszkola, Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczo-Dydaktycznej Przedszkola, Przedszkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, Planu Współpracy z Rodzicami .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. PODJĘŁAM DZIAŁANIA, PRZYGOTOWUJĄCE DO ODBYCIA STAŻU Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 r. Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Scenariusze zajęć, f. Pomoce dydaktyczne, g. Sprawdziany, testy, kartkówki, zadania powtórzeniowe i przygotowujące do sprawdzianów, 12.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa 32-860 Czchów, Sądecka 187 Czas realizacji 2 stycznia 2013 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. sprawozdania z frekwencji - systematycznie co miesiąc analizowałam .. zajęć indywidualnych, w którym uwzględniałam program pracy z uczniem, opracowany zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,Sprawozdanie z pracy szkoły za I semestr r. szk.. planu rozwoju zawodowego.. Imię, nazwisko ucznia, klasa.. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu .. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć i noszenie mundurków przez uczniów - Jadwiga Filipowicz.. Postawy uczniowskie.. 22 kwietnia 2020 at 12:52.. Rozkład materiału, e.. Zespoły nauczycielskie: Członkowie rady pedagogicznej pracowali w następujących zespołach nauczycielskich: I.. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym: Lp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt