Termin odpowiedzi na interpelację radnego- Do tej pory, odpowiedzi na ponad 20 moich interpelacji były udzielone przez prezydenta Olsztyna w ustawowym terminie 14 dni.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi.. Niepodległości.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi.. 13.Maksymalny termin udzielenia odpowiedzi na interpelację/zapytanie (nie później niż 14 dni od dnia złożenia interpelacji/ zapytania) Odpowiedź na interpelację / zapytanie.. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz .Odpowiedzi i terminy .. Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.. W kwietniu 2015 r. stowarzyszenie wystąpiło do wójta gminy o udostępnienie odpowiedzi na dwie interpelacje radnego.. BRM.0003.18.2016 - zapytania radnego Zygmunta Majchrzaka związane z zapowiadaną reformą oświaty.. zapytanie; odpowiedź; BRM.0003.17.2016 - interpelacja radnej Wandy Konys w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.. interpelacja; odpowiedź; BRM.0003.16.2016 - zapytanie radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie ograniczenia wydatków na organizacje różnego rodzaju .5..

Zapytaliśmy radnego, czy to pierwsza taka sytuacja.

Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.. Zły przykład idzie z góry.ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ RADNEGO ADAMA ZAMORY.. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.. Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Co istotne, interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi.. Składaj ąc interpelacj ę radny okre śla form ę odpowiedzi: 1) ustn ą w czasie sesji, 2) pisemn ą. Art.24 podpunkt 3 mówi, że interpelacje składa się do wójta, prezydenta itd.. Radny otrzymał odpowiedź po 39 dniachZgłoszenie przez radnego interpelacji czy zapytania to bardzo istotne uprawnienie przy wykonywaniu mandatu radnego.. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje do wójta.. Burmistrz udziela odpowiedzi ustnej na najbli ższej sesji wówczas, gdy wpłynie do Przewodnicz ącego co najmniej 7 dni przed jej terminem..

Tymczasem jedna trzecia lutego za nami, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma.

dodano: 2019-10-10, wprowadził: Martyna Kyc-Kręciwilk, czytano: 181 razy, przeczytaj artyku .Odpowiedź jest następująca; jest na etapie aktualizacji fiszki projektowej w związku z naborem przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania, prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie.Radny Radosław Przybylski, 30. maja br. złożył interpelację.. znaku zakazu zatrzymywania B-36 na skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Śniadeckiego.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi.. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Dział III Rozdział 4 - Interpelacje, informacje bieżące, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżącychRadny Gminy Raszyn Andrzej Zawistowski W odpowiedzi na interpelację z dnia 06.05.2020 r. dotyczącą wycieku danych osobowych jednego z byłych pracowników Świetlicy Środowiskowej „Świetlik" w Rybiu, informuję, iż administratorem tych danych jest kierownik tej placówki, do którego Wójt Gminy Raszyn pismem z dnia 11 maja 2020 roku .Interpelacja i zapytanie radnego przestały być dowolnie kształtowanymi instytucjami rangi statutowej, a stały się uregulowanymi ustawą instytucjami prawa samorządowego..

Burmistrz udziela pisemnej odpowiedzi na interpelacj ę w terminie 21 dni od daty jej zło ...12.

W odpowiedzi na interpelację można przeczytać, że Miasto nie informuje o możliwości lub jej braku zaopatrzenia mieszkańców w gaz, gdyż nie jest dostawcą tego paliwa, a o decyzji Polskiej Spółki Gazownictwa nie jest informowane.. "tarczy antykryzysowej".Ogłoszenie UMIG Olkusz W odpowiedzi na interpelację radnych Pana Łukasza Kmity, Pana Przemysława Kwiatkowskiego i Pana Zbigniewa Stacha z dnia 30 lipca 2020 r. wyjaśniam, co następuje: IOd doświadczonego samorządowca - a za takiego .Na interpelację odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni); jest możliwe przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej..

Interpelacja radnego - przysługuje od 1 stycznia 2018 r. na mocy art 24 ust.

Zmieniły się także sposób odpowiedzi i terminy na udzielenie odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.. naprawy stopnia schodów nad stawem RubinowymInterpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi.. Publikowaliśmy ją >>> tutaj.. Wprawdzie ustawy samorządowe wprost nie przewidują dla radnego żadnych indywidualnych uprawnień kontrolnych, ale niewątpliwie ustawowe uprawnienie do składania interpelacji i zapytań przez radnych oraz uzyskiwania odpowiedzi na nie można traktować nie tylko jako .Dot.. Natomiast podpunkt 6 tego artykułu .Interpelacje 2016.. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Zatem odpowiedź na niego powinna się ukazać najpóźniej 21 stycznia.. interwencji w sprawie wjazdu/wyjazdu od strony Stargardu do Szczecin Wielgowo: Interpelacja: 2020/06/19: Pawlicki Marcin 2020/06/26: 1514: Dot.. Siedziba projektu będą nieruchomości na ternie SPZOZ Kraśnik położone przy AL.. Interpelacja radnego - przysługuje od 1 stycznia 2018 r. na mocy art 24 ust.. Pytanie dotyczy zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, która wprowadziła między innymi zapis dotyczący składania interpelacji przez radnych.. Dotyczyła problemów z zaopatrzeniem miasta w gaz.. Jerzy Bausa: interpelacja: .. Pobierz dane XML Interpelacje i zapytania Radnych Drukuj informacj .Czy odpowiedź udzielona w terminie: Nie W odpowiedzi na interpelację nr 1759 informuję, że w ramach prowadzonych aktualnie prac przewidywane są do wprowadzenia w najbliższych miesiącach zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tych rejonach miasta, które wskazuje Pan w interpelacji.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi.. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Interpelacje radnych.. udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji Radny Łukasz Stencel nawiązał do odpowiedzi jaką uzyskał na interpelację dot.. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście.. odpowiedzi na interpelację nr 1498, pismo znak: WGK- II.0003.787.2020.AG: Interpelacja: 2020/06/22: Lewandowski Roman 2020/07/07: 1515: Dot.. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi.. Powinny być kierowane do przewodniczącego rady, a nie bezpośrednio do burmistrza, zawierać pytania i dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt