Okresy rozwojowe człowieka charakterystykaOkresy życia płodowego (wewnątrzmacicznego) Okres życia płodowego jest okresem rozwoju śródmacicznego, trwa 280 dni, tj. 10 miesięcy księżycowych, czyli 40 tygodni.. Zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci.Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia.Psychologia rozwojowa- to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem rozwoju człowieka w ciągu całego życia w kategoriach ciągłości, stałości i zmian zachodzących w rozwoju fizycznym i psychicznym, które cechują funkcjonowanie człowieka od narodzin do końcowych etapów życia.Bada zarówno filogenetyczny, jak i ontogenetyczny rozwój człowieka.Okresy rozwoju dziecka i ich charakterystyka.. Faza noworodka1.. Rozwój równomierny, prawidłowy, rozwój globalnie lub fragmentarycznie przyspieszony lub opóźniony.Opis.. Główne sfery rozwoju • Rozwój fizyczny .. okres intonacji, - 6 miesiąc: gaworzenie - odruch warunkowy .. (umiejętnośćspojrzenia na pewne sprawy z punktu widzenia innego człowieka i stosowne do tego punktu widzenia zachowanie - decentracja).. Właściwości wieku a różnice indywidualne.. Wpływ wsparcia na różne aspekty życia człowieka.Charakterystyka okresu młodzieńczego.. Aby rozwój dziecka mógł prze-biegać prawidłowo - zarówno pod względemOba te gatunki wszawicy występują na całym świecie i pasożytują jedynie na człowieku..

Rozwój człowieka .

Okres wczesnego dzieciństwa 2.1.. Płodowy 3.. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5.. Tom II Psychologii rozwoju człowieka jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim, w którym autorzy opisują całokształt zjawisk rozwojowych człowieka od stadium prenatalnego aż do starości.. Dopiero od niedawna podręczniki polskie ujmują go w analizie okresów rozwojowych człowieka.. Okres poniemowlęcy, przedszkolny, wczesnoszkolny 13.. Okres młodszoszkolny 75 4.3.5.. Dzieci w wieku przedszkolnym są bowiem bardzo ruchliwe, czasem nawet nadpobudliwe, lubią aktywne zabawy, w trakcie których mają okazję .PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA Tom 2. .. mówimy o zaburzeniach tempa i rytmu procesu rozwojowego.. W okresie dojrzewania płciowego można wyróżnić dwie fazy: - faza przedpokwitaniowa - od momentu pojawienia się drugiego stadium rozwoju piersi (M 2 ) do wystąpienia menarche,Człowiek na każdym eta-pie życia doświadcza zmian w różnych sferach swojego funkcjonowania, ale to właśnie niemowlęctwo i wczesne dzieciń-stwo są okresami, w których zmiany rozwojowe są bardzo szybkie i mają ogromne znaczenie dla dalszego życia.. Etapy rozwoju człowieka: okres noworodkowy - pierwszy etap rozwoju człowieka, trwający około 4 tygodni, noworodek ma elastycznie połączone kości czaszki - czyli ciemiączko, co było konieczne dla sprawnego przejścia główki przez kanał rodny podczas porodu;Średnie dzieciństwo obejmuje wiek przedszkolny czyli okres od 4 do 6 lat..

Psychologia rozwoju człowieka.

Odejście od tradycyjnego opisywania rozwoju tylko w okresie dzieciństwa i wieku młodzieńczego jest konsekwencją niekwestionowanego już dziś .Okresy krytyczne- okresy gotowości rozwojowej.. Kryteria podziału na okresy: - niemowlęcy, - poniemowlęcy, - przedszkolny, - młodszy szkolny, - dorastania.. Kryteria podziału biegu życia ludzkiego 71 4.2.. 1.Rozwój fizyczny.. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia - charakterystyka okresu dojrzałości.. Wesz ma zwykle barwę biało-szarą .OKRESY I STADIA ZMIAN ROZWOJOWYCH 71 4.1.. W Niemczech przeciwnie, od zawsze istniał kult człowieka starego, z jego wiedzą i doświadczeniem.Etapy rozwoju człowieka według Eriksona są bardzo popularne wśród psychoanalityków i pedagogów, stanowią rownież źródło samopoznania dla osób pragnących przyjrzeć się własnej ścieżce rozwoju.Erik Erikson był niemieckim psychoanalitykiem, który opracował 3 aspekty tożsamości: ego (własny), osobisty (osobowe cechy szczególne, odróżniające jedną osobę od drugiej .POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW klas I - VI Oprac.. Charakterystyka okresów życia człowieka, pod redakcją .. W zakresie rozwoju fizycznego, analizując cechy somatyczne .autorów podręcznika pt. Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6.. UmiejętnośćtaPsychologia rozwoju - jedna z subdyscyplin psychologii..

Okresy i stadia zmian rozwojowych człowieka 73 4.3.

Wychowanie i nauczanie- są mniej lub bardziej planowanymi i zamierzonymi oddziaływaniami na psychikę jednostki w celu ukształtowania jej osobowości i spowodowania zmian w jej zachowaniu CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU CZŁOWIEKA W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ŻYCIA I.. OKRES PRENATALNY I NARODZINY 1.Przedział czasowy: od poczęcia do porodu 2.Rozwój .Wyróżniamy następujące etapy rozwojowe w życiu każdego człowieka od momentu poczęcia: 1.. Charakterystyka okresów zmian rozwojowych człowieka 73 4.3.1.. Jest to z jednej strony końcowa faza dzieciństwa, a z drugiej zaczątek wieku dojrzałego.. Jest to okres licznych przemian, które z okresu dzieciństwa prowadzą do dorosłości.. Rozwój osobniczy Rozwój osobniczy człowieka, zwany ontogenezą, rozpoczyna się w momencie zapłodnienia, a kończy z chwilą śmierci osobnika.Obejmuje 2 okresy rozwojowe: prenatalny prenatalny - wewnątrzmaciczny, który trwa od momentu poczęcia aż do narodzin,.. Czas szkoły podstawowej zawiera w sobie następujące okresy: − − − − wiek przedszkolny, wiek wczesnoszkolny, środkowy wiek szkolny, wczesna faza dorastania Rozwój dzieci przebiega w sposób zróżnicowany, dlatego przypisany wiek biologiczny ma przede wszystkim .Wprowadzenie do psychologii rozwojowej wieku dojrzałego..

Dzieli się na trzy okresy: .

okres zygoty (jaja płodowego) - od poczęcia do czasu zagnieżdżenia (implantacji) zygoty w ścianie macicy, 3-4 dzień ciąży,; okres zarodkowy (embrionalny) - do czasu wytworzenia łożyska, 5-10 tydzień ciąży,; okres płodowy (fetalny) - do porodu, 11 .W okresie szkolnym, kiedy dziecko ma kilkanaście lat, zaczyna wchodzić w okres dojrzewania.Osiągnięcie pełnej dojrzałości jest cechą dorosłości - najdłuższego okresu w życiu człowieka.. Wsparcie społeczne i jego rodzaje.. Okres dorastania jest tym etapem w życiu człowieka, kiedy dokonują się przeobrażenia dziecka w osobę dorosłą.. Harwas-Napierała i J. Trempały.. Doskonali swoją motorykę i mowę, dziękijest we wszystkich okresach rozwojowych (a zatem powiemy: „w ka Ŝdym stadium rozwojowym człowiek jest inny"), - rozwój jednostki nale Ŝy dostrzega ć jako zmienno ść i ci ągło śćtest > Okresy rozwojowe człowieka.. Okres żłobkowy 74 4.3.3.. Zarodkowy 2.. Dojrzewania ( u dziewcząt od 9 roku życia a u chłopców od 12 roku życia) 8.Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1.. Rozwój prenatalny 2.. Dziecko staje się znacznie szczuplejsze, ale za to sprawniejsze.. W okresie dorastania człowiek nabywa dwie zdolności, czyli: zdolność do samodzielnego tworzenia własnej osobowości oraz zdolność do dawania nowego życia.Charakterystyka okresów rozwojowych: prenatalnego, noworodka, niemowlęcy 12.. Okres prenatalny 73 4.3.2.. Odejście od tradycyjnego opisywania rozwoju tylko w okresie dzieciństwa i wieku młodzieńczego jest konsekwencją niekwestionowanego już dziś poglądu, iż rozwój człowieka .Druga dekada życia dziewcząt obejmuje dwa okresy rozwojowe: dojrzewania płciowego i okres młodzieńczy.. Dzieciństwa (od 3 do 9,12 roku życia) 7.. Charakterystyka okresów życia człowieka .. w którym autorzy opisują całokształt zjawisk rozwojowych człowieka od stadium prenatalnego aż do starości.. Wesz ludzka jest owadem pozbawionym skrzydeł osiągającym 0,5-4,5 mm długości.. mgr Katarzyna Krzoska Rozwój dziecka podzielony został na etapy.. postnatalny - postnatalny - pozamaciczny, trwający od urodzenia do śmierci.Podstawowe charakterystyki rozwojowe.. W tym czasie ludzie podejmują samodzielne życie, pracują zawodowo, zakładają rodziny i realizują różne pasje.Okresy rozwojowe człowieka Koniec Okresy życia popłodowego Pojęcie rozwoju Okres poniemowlęcy Zmniejsza się zapotrzebowanie na pokarmy, znika podskórna tkanka tłuszczowa.. Tempo i rytm rozwoju.. Okres przedszkolny 74 4.3.4.. Wiek dorastania obejmuje okres od 12 do 18-20 roku życia.Okres prenatalny (od łac. prae 'przed' i natalis 'urodzeniowy') - okres od powstania zygoty do narodzin.. Charakterystyka wszy ludzkiej 2.1.. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4.. Omówienie tematyki kursu.. Ten okres w życiu człowieka, długo nie budził zainteresowania psychologów.. Potocznie o wszawicy mówi się jako o chorobie włóczęgów i chorobie wagabundy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt