Daleki wschód po ii wojnie światowej notatka tomaszewskaBlogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Bliski Wschód to państwa Azji Południowo‑Zachodniej, a niekiedy też Afryki Północno‑Wschodniej.. Temat 5.. 1950 r. podpisane chińsko-radzieckiego układu3.. Wojny z Turcją w XVII w. Europa Zachodnia i USA po II wojnie światowej : Temat 9. c. w 1946 r. wybuchła wojna domowa, która zakończyła się zwycięstwem komunistówDaleki Wschód po II wojnie światowej / Rozpad systemu kolonialnego Rozpad systemu kolonialnego str. 281 - 286 Rozpad systemu kolonialnego TEST STRESZCZENIE.. 23.a.Marshalla uzyskały zarówno paostwa zwycięskie jak i pokonane w wojnie.. Kraje arabskie sięgnęły po broń ekonomiczną, podwyższając ceny ropy naftowej.. Rozpad systemu kolonialnego.. Rozpad systemu kolonialnego: Temat 6.. Podobne teksty: 92% I wojna światowa-walki na Dalekim Wschodzie, .. 84% Sytuacja na Dalekim Wschodzie po II wojnie światowej; Materiał opracowany przez eksperta.. Walka o władzę w powojennej Polsce.. Przemiany gospodarcze i społeczne w Chinach.. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych.. 1946-1949 r. wojna domowa w Chinach.. Temat 3. c. w 1917 r. państwa ententy wydały tzw. deklarację Balfoura, dającą Żydom nadzieję na utworzenie państwaNotatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników..

Daleki Wschód po II wojnie światowej: Temat 7.

Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych.. Rewolucja przemysłowa w Anglii w XVIII w.. 93% II wojna światowa.W momencie wybuchu wojny z III Rzeszą front dysponował siłą 21 dywizji i kilku brygad.. ZSRS po II wojnie światowej.. Partia komunistyczna - Komunistyczna Partia Chin - Mao Tse-tung.. W połowie września 1939 roku Tokio zgodziło się na zawieszenie broni w toczonym od kilku miesięcy konflikcie ze Związkiem Radzieckim w Mandżurii.3.. test > Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Rozpad systemu kolonialnego.. Zimna wojna.. Temat 4. a. zwycięstwo w II wojnie światowej dało Związkowi Sowieckiemu pozycję mocarstwa światowego - ZSRS zwiększył swoje terytorium m.in. o kraje nadbałtyckie i polskie Kresy WschodnieDALEKI WSCHÓD PO 2 WOJNIE ŚWIATOWEJ - Duration: 2:12.. Temat 6. a) nacjonalizacja .daleki wschÓd po ii wojnie Światowej W Chinach od 1927r trwała wojna domowa.. Geneza konfliktu na Bliskim Wschodzie.. Powstanie państwa Izrael Utworzona w 1897 Światowa Organizacja Syjonistyczna od początku dążyła do skupienia wszystkich Żydów rozproszonych po całym świecie.. Porządek wersalski w Europie.DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ KONFLIKT MIĘDZY KOREAMI (mam nadzieję że tak się to odmienia) Siły ZSRR (oficjalnie) opuściły Koreę północną 1948r., a USA usunęło swój kontynent 1949r..

Daleki Wschód po II wojnie światowej .

Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).. Blok Wschodni po śmierci Stalina: Temat 8. a. w czasie II wojny światowej w Chinach dyktatorską władzę sprawował przywódca Kuomintangu (Partii Narodowej) Czang Kaj-szek.. Drogi morskie przebiegają .Daleki Wschód po II wojnie światowej Daleki Wschód po II wojnie światowej str. 275 - 280 Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Droga ku wspólnej Europie - notatka ; Temat 2.. Daty: 1945 r. odzyskanie utraconych ziem i zajęcie miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.. Ciekawostką jest to że w 1950 r. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna opanowała85% Wydarzenia po II WŚ.. Wojny z Rosją w XVII w. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Po I wojnie światowej na Bliskim Wschodzie ścierały się interesy Francji i Wielkiej Brytanii, po II wojnie zaczęły stopniowo tracić swe wpływy na rzecz Stanów Zjednoczonych.. 84% Zimna Wojna-rywalizacja polityczna, militarna i ideologiczna wielkich mocarstw po II wojnie światowej; 85% Daleki Wschód po zakończeniu II wojny światowej.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Wojny ze Szwecją w XVII w.. Wojna w Afryce a) ekspansja Włoch w Afryce 1940 r. cele Benito Mussoliniego - odbudowanie Imperium Rzymskiego i przekształcenie Morza Śródziemnego w morze zamknięte; zdobycie Egiptu i brytyjską częśd Somalii.4..

Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Zwycięstwo komunistów i utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej - 1949 r. 4.. Czas czytania: 2 minuty.. Świat stał sięDaleki Wschód po II wojnie światowej.. a. Palestyna od stuleci była zamieszkała przez Arabów.. Stronami byli narodowcy (Kuomintang) kierowany przez Czang Kaj-szeka oraz Komunistyczna Partia Chin pod wodzą Mao Tse-tunga.3.. Sytuacja na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej.. 1 Października 1949 r. powstanie Chińskiej Republiki Ludowej.. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne.Daleki Wschód po II wojnie światowej Daleki Wschód po II wojnie światowej str. 275 - 280 Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Jako zwarta formacja, przez większą część II wojny światowej front nie prowadził działańJaponia ogłosiła swoją ścisłą neutralność w momencie wybuchu II wojny światowej.. kontynentów: Europy, Azji i Afryki, przechodzą tędy ważne szlaki komunikacyjne z Europy i północy Afryki na Daleki Wschód.. Polska w czasach stalinizmu - notatka ; Temat 5.. 4.Daleki Wschód wojna Elżbieta I Mutsuhito Rewolucja 1905-1907 w Rosji..

Daleki Wschod po II wojnie światowej.

Ważne pojęcia: Chiny -w latach 1946-1949 miała miejsce wojna domowa między zwolennikami Kuomintangu (Partii Narodowej) z Czang Kaj-szekiem na czele i Komunistyczną Partią Chin na czele z Mao Tse-tungiem .14.. Kontynuacją tej organizacji jest OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która powstała w 1960 r. Po II wojnie światowej znaczenie paostw europejskich znacznie się zmniejszyło.. 4.Wojna na Pacyfiku - całokształt działań militarnych w czasie II wojny światowej w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i na obszarach Pacyfiku w okresie od 1937 do 1945 r., które przybrały formę szczególnie natężonego konfliktu w okresie od 7 grudnia 1941 (atak na Pearl Harbor) do 2 września 1945 (bezwarunkowa kapitulacja Japonii).W Chinach za datę kończąca wojnę uważa .TEMAT: DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1.. Temat 7.. Mimo, że kraje wysoko rozwinięte zareagowały na to podniesieniem cen towarów eksportowanych przez siebie, ich ekspedycja gospodarcza trwająca nieprzerwanie od II wojny światowej uległa zahamowaniu.II wojna światowa - Daleki Wschód.. b. pod koniec XIX w. powstała idea syjonizmu, głosząca potrzebę utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie.. Partia narodowa - Kuomintang - Czang Kaj-Szek.. Państwa bloku wschodniego.. 18.Przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej w XVII w. Osłabienie RP po wojnach XVII w. b. w czasie wojny wzrosło znaczenie komunistów, którym przewodził Mao Zedong.. Sytuacja na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej.. Zadeklarowano że państwo żydowskie zostanie utworzone w Palestynie.II wojna światowa - największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945).. Wojna poza Europą - Afryka, Atlantyk, Daleki Wschód - notatka minimum 1.. Mała stabilizacja; 7. .. Przesiedlenia Polaków i Niemców po II wojnie światowej część trzecia - Duration: 10:39.Wojna odbiła się fatalnie na gospodarce Zachodu.. Walka z opozycją .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Polska w nowych granicach.. Między sierpniem a listopadem 1941 8 dywizji zostało przerzuconych na zachód dla wsparcia wojsk walczących z Wehrmachtem.. Lata 1918-1945.. Spis treści.. Rozpad systemu kolonialnego Rozpad systemu kolonialnego str. 281 - 286 Rozpad systemu kolonialnego.. Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.. 1931: 18 IX interwencja japońska w Mandżurii, w .. zdobycie Pekinu (28 VII) i Tiencinu (30 VII) 2 XI wycofanie się Chińczyków (po 3 miesiącach walk) z Szanghaju 13 XII początek masakry .. chwilowy paraliż amer.. floty na Pacyfiku, początek wojny amerykańsko-japońskiej 8 XII generalna ofensywa .-Bliski Wschód po II wojnie światowej.. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej.. Wojna domowa w Chinach.. Przemiany społeczno - kulturowe lat 60. i 70. : Temat 11.1.. Mała stabilizacja - notatka ; 7a.1 5..Komentarze

Brak komentarzy.