Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka niemieckiegoUczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.. mgr Krystyna Kol ) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów klas VI, którzy słabo radzą sobie z przyswojeniem materiału na poziomie podstawowym.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka niemieckiego dla klas I - III gimnazjum.. Zrealizowano 63/96 godzin.. Jedynie 2,4% zdających zdecydowało się na zdawanie języka niemieckiego jako przedmiotu dodatkowego (167 osób).. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. W I okresie roku szkolnego 2017/ 2018 prowadzono dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas II, IIIa i IIIb gimnazjum.. Ogólne założenia programu: Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy powinni opanować podstawowy zasób środków leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych.SPRAWOZDANIA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ZA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD (DO 15.11.2011.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. 97,6% 2,4% przedmiot obowiązkowy przedmiot dodatkowy Rysunek 5.Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. NR 33 w roku szkolnym 2005/2006 ( opr.. Programu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego dla klas I - III gimnazjum Ogólne założenia programu: Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy powinni opanować podstawowy zasób środków leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych..

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

Program zajęć z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego .. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracySprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. Wygląd zewnętrzny .. Test kompetencji z języka niemieckiego, klasa I LO, poziom podstawowy i analiza końcowa.. Udział w zajęciach był dobrowolny.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Małgorzata Kierat.. janusza korczaka w kleszczowie realizowany na zajĘciach pozalekcyjnych koŁa jĘzyka niemieckiego autor: ewa stawiak-kołba nauczyciel dyplomowany:1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo..

Katarzyna Karasińska - CiarkaZajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas VI S.P.

nature (Pory roku i przyroda - przypomnienie znanych i nauka nowych słów, ćwiczenia mówienia i pisania).. Obejmowały: 5 ucz.. za okres od 04.01.2010r.. do 30.06.2011r.Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowany w kl. V I. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. Powstał jako odpowiedź na konkretną potrzebę - został napisany dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas i gimnazjum Termin działań: wrzesień-czerwiec 2003 /2004 Cel główny: Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego sesja wiosenna 2006 6 W omawianej grupie 6827 osób wybrało ten język jako przedmiot obowiązkowy..

Konspekt zajęć z języka rosyjskiego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

prowadzonych przez Beatę Zając.. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego1 Wskazówki dotyczące jakości zajęć z języka niemieckiego bazują w większości na zaleceniach norymberskich w zakresie wczesnej nauki języków obcych.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Radosław Gąsiorowski.. Trudności z jakimi borykają się uczniowie dotyczą czytania .W trakcie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka niemieckiego uczniowie poznają słownictwo tematyczne, ćwiczą pisownie i wymowę poznanych słówek, robią plakaty i gazetki, ponadto rozwiązują wszelakie krzyżówki tematyczne oraz układają rozsypanki wyrazowe.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 7.30-8.15.. TRENDY nr 1/2015 37 Niemiecki już w przedszkolu obcym, w ten sposób powstałoby wię-cej przestrzeni dla nauczania drugiego4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Scenariusz zajęć języka angielskiego dla klasy 2 z wykorzystaniem muzyki .Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy trzeciej liceum.. PłockSprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego kl. V rok szkolny 2016/2017 Na zajęcia, uczęszczali uczniowie kl.V, mający trudności w nauce języka angielskiego..

Kółko języka niemieckiego „Deutsch macht Spaß" odbywało się w każdy wtorek od 14.00-14.50.

OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.Autorski program zajęć terapii pedagogicznej w języku angielskim dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania Magdalena Kotylak-Melbourne, Iwona Nalepa; AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z J.ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Aleksandra Ferenc; Autorski program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego Olena SavoshPodczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Ocena efektywności realizowanych zajęć 2012/2013 Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów, którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. .. Na zajęciach realizowano cele wynikające z udzielanej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz realizowano podstawowe zagadnienia zawarte w Programie Edukacyjno .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum.. WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Program zajęć wyrównywania wiedzy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kocku.. za okres od 04.01.2010r.. )W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .Sprawozdanie z Kółka języka niemieckiego w I półroczu w roku szkolnym 2019/2020.. 2.sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2015/16 abc jĘzyka niemieckiego innowacyjny program z zakresu jĘzyka niemieckiego dla uczniÓw klasy iii szkoŁy podstawowej im.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. W zajęciach uczestniczyły dzieci z klas I-III oraz jedna osoba z klasy VIa.. W I półroczu roku szkolnego odbyło się 13 zajęć.Scenariusz zajęć z języka niemieckiego do piosenki "Deutschland" zespołu die Prinzen .. Łącznie odbyło się 27 zajęć..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt