Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy przedszkola 2017 2018Polskiej Niezapominajki.. Lubochniasprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Realizacja zamierzeń - zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.. Plan pracy został opracowany na podstawie: Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018Roczny Plan Pracy Przedszkola rok 2018/2019 Podstawa prawna r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź.. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),5. w Trzebnicy na rok szkolny 2020/2021 .. przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o koncepcję pracy przedszkola na lata 2015-2016 Zawartość planu: I. dyrektor.. STEFANA STARZYŃSKIEGO W NASIELSKU .. podsumowanie pracy szkoły w II okresie 2017/2018 28.06.2018 r. dyrektor, wicedyrektor .. sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego po zakończeniu I i II okresu danego roku szkolnego dyrektor, wicedyrektorsprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie dzieci 2,5 - 3 letnich gminnego przedszkola samorzĄdowego w sulĘczynie za pierwsze pÓŁrocze roku szkolnego 2017/2018.. Napisałam sprawozdanie, które przedstawiłam Pani Dyrektor.Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o: ..

IV.Podsumowanie rocznego planu pracy 2015/2016.

Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość według wzoru raportu.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniasprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. W każdym roku szkolnym jako wychowawca grupy organizowałam zebrania z rodzicami, które dotyczyły organizacji pracy placówki, a także spraw bieżących oraz informowały rodziców o poziomie gotowości szkolnej ich dzieci(po .Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Zawartość planu: Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021; .. - Statut przedszkola.. :- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxRoczny plan pracy Przedszkola Niepublicznego „JODEŁKA" W TCZEWIE na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j..

Priorytety z koncepcji pracy przedszkola.

Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Formami nadzoru pedagogicznego są: Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy przedszkola.Roczny plan pracy wychowawczo - dydaktycznej Przedszkola Miejskiego w Łęknicy - rok szkolny 2018/2019 3 PODSTAWY PRAWNE Statut Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018/2019 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz .. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020, wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz w oparciu o koncepcję pracy przedszkola.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. W maju 2015 roku ukończyłam realizację zaplanowanych działań.. Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.Wnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: L.p..

Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2015/2016.

rozwoju 2.PODSTAWY PRAWNE Statut Przedszkola Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/18 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018/19 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)ze zm. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)Współpracę z rodzicami uważam za jedno z ważniejszych zadań, pomagające podnosić poziom pracy przedszkola.. Plan opracowany został w oparciu o:3 PODSTAWY PRAWNE: Statut Przedszkola Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016 / 2017 Koncepcja pracy przedszkola Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2017 / 2018 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949)ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK 2017/2018 W PRZEDSZKOLU W BOROWNIE Roczny plan pracy powstał w oparciu o: 1.. Analiza pracy nauczycieli w II semestrze - sprawozdania.. Statut przedszkola.. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 01.10.2015r.. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego; statut przedszkola..

Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.

Nawiązanie współpracy z P-33 w ramach realizacji projektu międzyprzedszkolnego pt. „ Pszczoły .. Praca z dziećmi nad radzeniem sobie w sytuacjach trudnych odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć edukacyjnych oraz podczas zabawy.Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.. Przedstawienie sprawozdania z ewaluacji - „Rodzice są partnerami przedszkola" 6. według potrzeb.- punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 do 8:15 i odbiór dzieci z przedszkola w godzinach 14:00 do 16.30 lub uzgodnionych z dyrektorem placówki, 10.. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 - 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci .Roczny plan pracy.. Zm.,Ustawa z dnia 25 sierpnia 2017 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.W ramach realizacji planu działań rocznych realizowałyśmy w pracy z dziećmi niżej wymienione cele: 1.Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji szkolnej.. 2.ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYNIKAJĄCY Z KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 20 WE WROCŁAWIU Roczny Plan Pracy Przedszkola zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2018 i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019realizowane programy w naszym przedszkolu ; roczny plan pracy przedszkola ; grupa muchomorki / 3-4-latki / grupa skrzaty / 4-5-latki / wiersze i piosenki /grupa 3-4-latki/ rekrutacja dzieci do przedszkola w goworowie ; plan pracy nauczycieli ; ciekawe artykuŁy dla rodzicÓw ; deklaracja dostĘpnoŚci ; rada rodzicÓw ; o nasSprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy .Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt