Tesol radex karta charakterystykiPełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006.. Pliki do pobrania (180.5k) Alkaliczny / Niepieniący / Myjaco - Dezynfekujący.. Karta Charakterystyki SD 140.. Zastosowanie i odradzane .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) 1907/2006 i 453/2010 Virkon ® Aktualizacja 25.08.2015 (zast ępuje wersj ę z 29.05.2015 r.) Strona 4 z 22 REACH lub zostały zarejestrowane zgodnie z innymi wymogami prawnymi (biocydy, środki ochrony ro ślin), itp. R EAC H) TAJFUN Data opracowania: 14.03.1998 Data aktualizacji: 2015-07-17 Sekcja 1.. Do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością w zakładach przetwórstwa spożywczego.. R EAC H) RADISOL Data opracowania: 08.01.2004 Data aktualizacji: 2015-07-17 Sekcja 1.KARTA CHARAKTERYSTYKI.. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU.KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta zgodna z załącznikiem II do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Sekcja 1.Zebraliśmy dane o ponad 1,481,989 słów kluczowych.. Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.Radex Tesol Do Mycia I Dezynfekcji 5 Kg - od 30,44 zł, porównanie cen w 1 sklepach..

karta charakterystyki.

+48 16 678 66 31 (do godz. 15:00), +48 32 43 53 188 (do godz. 16:00) 1.4 Numer telefonu alarmowego: DYSTRYBUTOR: Lakma Strefa Sp.. Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.. Leczenie objawowe.TESOL RADEX- do mycia i dezynfekcji 24 kg Płyn do mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz pomieszczeń Cena: 121,92 zł (netto: 112,89 zł )DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI NAZWA I ADRES DOSTAWCY KARTY: RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay Spółka Jawna 72-001 Kołbaskowo, Kamieniec 50 NUMER REGON: 006618988 NUMER TELEFONU: (+48/91) 431-85-85 NUMER FAXU: (+48/91) 431-85-86 Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: [email protected] 1.4.1.3.. 998 lub jak w .Tesol - Oferta Demi-Chem PHU - Strona Firmowa.. karta charakterystyki.. C; PRODUKT ŻRĄCY .. realizuje projekt nr RPZP.01.01.00-32-0014/18 pn. „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad statystyczną optymalizacją składu 3 przemysłowych mieszanin myjących (kwaśna, neutralna, alkaliczna) opartych na biosurfaktantach, surfaktantach ze źródeł odnawialnych oraz na związkach chelatujących o obniżonym niekorzystnym .KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) TESOL A Strona 3 z 9 4.3..

Tester płynu hamulcowego Testboy 50. radex ulotka SANITEX 151001.

Study Online!Biobójczy środek chemiczny, którego substancją czynną jest podchloryn sodu (zaw.. z o.o. Ul.Zebraliśmy dane o ponad 1,481,989 słów kluczowych.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Alkohol izopropylowy (Alcohol isopropylicus)Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Loctite 7855 Strona 1 z 5 Nr SDB : 173179 V001.5 przeredagowano w dniu: 25.01.2012 Data druku: 05.02.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny .. IDENTYFIKACJA MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1.. Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska [email protected] Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11KARTA CHARAKTERYSTYKI sporz ądzona zgodnie z Rozporz ądzeniem WE nr 1907/2006 (REACH)załącznik II zmieniony przez Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 453/2010 zał.. Nazwa handlowa Sanitex Dezynfekcyjny żel 1.2.. Data opracowania: 1998-03-14 Data aktualizacji:2020-07-01 Sekcja 1.KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) TESOL EKO Strona 4 z 10 5°C..

Zobacz inne Chemia gospodarcza, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.Karta charakterystyki - Medi-Sept.

Bardziej szczegółowo .. Produkt krajowy, kod grupy towarowej "R", karta charakterystyki MSDS PL, świadectwo PZH: HŻ-09900/97, karta charakterystyki MSDS PL, ISO 9001:2000Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2006-11-16 / 2008-06-01 1.. Nie jest zalecany do powierzchni z aluminium, cynku i .Tesol - pianowy rodek do mycia i dezynfekcji - z aktywnym chlorem.. Strona internetowa została założona w Radex.com.pl wyników wyszukiwania 35 razy za 34 słów kluczowych (dla niektórych zapytań są dwa lub więcej linków, które wskazuje na stronie internetowej).To pozwala na wykonywanie analizy słów kluczowych dogłębną, poznać interesujące fakty, konkurentów badawczych.Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby kompetentne posiadające odpowiednie kwalifikacje (odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp .Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu .DEMI-CHEM PHU, Warszawa - tel/fax (22)-844-19-31, tel.. Badania skuteczności mikrobiologicznej, przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13697 wykazały, że już 1% roztwór płynu w wodzie wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) TESOL Strona 1 z 10 Wersja: 2.6..

... HŻ-09899/97, karta charakterystyki ...Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Państwowa Straż Pożarna tel.

Preparat biobójczy - to pianowa, alkaliczna mieszanina myjąca i dezynfekująca przeznaczona do nakładania na powierzchnie w postaci piany jak i do stosowania metodą ręczną.. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM.. 998 lub jak w wierszu 1.3.. Preparat biobójczy - niepieniący.. 2.2 Elementy oznakowania .. Skuteczny układ myjący: środki powierzchniowo czynne, dyspergujące i kompleksujące oraz obecność aktywnego chloru i wodorotlenku sodu gwarantują pełne działanie czyszczące i bakteriobójcze.. 0602-786-373 e-mail: [email protected] [email protected] Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin..Komentarze

Brak komentarzy.