Arkusz obserwacji lekcji wypełnionyEtap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele lekcji: Nauczyciel Ma określone cele szczegółowe lekcji; Zapoznaje z nimi uczniów; Sprawdza na koniec lekcji stopień ich osiągnięcia.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - zespołowa - zbiorowa 2.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Komunikacja niewerbalna wyraża się poprzez: - gesty,arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą nam przyjrzeć się metodom pracy koleżanek i kolegów oraz, być może, wykorzystać niektóre dobre .Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie - jest placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.Pytanie: Czy dyrektor może bez planowanej wcześniej obserwacji lekcji, przyjść na niezapowiedzianą hospitację, dać nauczycielowi do wypełnienia arkusz przedhospitacyjny, a także na podstawie obserwacji jedynej lekcji wydać opinię i ustalić ocenę negatywna w pracy?Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Imię i nazwisko nauczyciela.. Powrót.. OKO zakłada dobrowolność.konspekt lekcji w ujęciu czynnościowym arkusz obserwacji umiejętności ucznia ankiety; Arkusz obserwacji umiejętności uczniów podczas hospitacji diagnozującej Diagnozie są poddawani uczniowie klasy 5c PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Rozwija się, kiedy ją ćwiczymy.. Język .Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Następny.. - sprawdził poziom realizacji celów zajęć.. Nauczyciel: - realizował treści zawarte w podstawie programowej.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanych;Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Obserwacja to sposób postrzegania, gromadzenia i interpretowania faktów, której istotną cechą jest nie ingerowanie w przebieg badanych zjawisk, a ograniczanie się jedynie do rejestrowania ich naturalnego przebiegu.ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Efektywną obserwację wspiera arkusz obserwacji opracowany przed lekcją.. Obserwacja zachowa ń uczniów podczas zaj ęć lekcyjnych lub innych 6.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. Załóż własny blog!Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6Arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela Data Klasa Liczba uczniów Przedmiot Temat zajęć: Metody i formy pracy Cele lekcji Środki dydaktyczne Wypełnia nauczyciel Wskaźniki Wypełnia osoba obserwująca tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.5..

Data obserwacji.

Lp.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Umiejętność obserwowania faktów oraz robienia notatek początkowo bywa trudna dla nauczycieli.. Cele lekcji: 3.Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.1.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Obiektem obserwacji są głównie uczniowie i ich uczenie się.. 4.Jak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?. 21.11.2013. przedmiot.. Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy pohospitacyjnej (odpowiedni czas, nie odkłada ć na zbyt odległy termin i nie bezpo średnio po przeprowadzonej lekcji) - wypowied ź nauczyciela,Proponowany przeze mnie arkusz obserwacji ma na celu skupienie uwagi hospitujacych nie tylko na tradycyjnych aspektach lekcji, ale również na procesie interakcji między nauczycielem i uczniami..

Temat lekcji: 2.

Stopień awansu zawodowego.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. - kształcił umiejętności określone w podstawie programowej.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Arkusz obserwacji lekcjiArkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Poprzedni.. Diagnoza jest przeprowadzana podczas lekcji wychowania fizycznego.• Arkusze Monitoringu ( wybranej sfery rozwojowej) .. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. prawidłowy przebieg lekcji.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893.. Zastosowane na lekcji formy organizacyjne pracy .1.. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Ocena realizacji podstawy programowej.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Rodzaje obserwacji: - swobodna (piszemy to co widzimy - czynności nauczyciela i uczniów); - kwestionariuszowa (kwestionariusz obserwacji lekcji - ułatwia zbieranie danych i porządkowanie materiału obserwacyjnego).. Brak kwestionariusza nie odbiera rangi hospitacji.. Okazją do sprawdzenia poziomu realizacji celów tej lekcji będzie również sprawdzian widomości i umiejętności przewidziany na kolejnej lekcji.. 5.CEL OBSERWACJI FORMY PRACY UCZNIÓW Podkreśl odpowiedzi dotyczące lekcji.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .Poprzez obserwację efektów indywidualnej pracy uczniów oraz efektów pracy w grupach.. Arkusz przed obserwacją 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt